BANNER


กฎหมายน่ารู้


“กฎหมายน่ารู้” เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลกฎหมายของต่างประเทศที่สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนประเด็นความท้าทาย พลวัตความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายของสังคมต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลนโยบายทางกฎหมายของต่างประเทศที่น่าสนใจอันจะเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายและผู้สนใจในการต่อยอดความรู้ด้านกฎหมายได้อย่างกว้างขวางและรอบด้านร่างกฎหมาย Animals (Low-Welfare Activities Abroad) ของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

ร่างกฎหมายนี้บัญญัติห้ามการขายและการเสนอการขาย ตลอดจนการโฆษณากิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ที่มีสวัสดิภาพในระดับต่ำที่จัดขึ้นในต่างประเทศ โดยห้ามกระทำการในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือซึ่งกิจกรรมต้องห้ามเหล่านี้ครอบคลุมถึงคำจำกัดความที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรแต่ละแห่งซึ่งระบุไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และครอบคลุมถึงการกระทำที่ถือเป็นความผิดภายใต้กฎหมาย the Animal Welfare Act 2006 ในอังกฤษและเวลส์ กับกฎหมาย Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 2011

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมาย Animals (Low-Welfare Activities Abroad) ของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

 

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพ

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพ (Health Insurance Portability and Accountability Act : HIPAA) ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้ต้องมีการสร้างมาตรฐานระดับสากลเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพที่ละเอียดอ่อนของผู้ป่วยจากการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพ
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในสหราชอาณาจักร (The Abortion Act 1967)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในสหราชอาณาจักร (The Abortion Act 1967) ซึ่งอนุญาตให้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวถือเป็นเป็นก้าวสำคัญสำหรับสิทธิเสรีภาพของสตรีในสหราชอาณาจักร

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในสหราชอาณาจักร (The Abortion Act 1967)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย Procurement ของสหราชอาณาจักร

กฎระเบียบในเรื่องของ “procurement” ซึ่งตามความหมาย คือ “การจัดซื้อจัดจ้าง” ได้ถูกนำมาใช้ในการกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ (public authority) ในการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และบริการ รวมถึงงานด้านสาธารณะต่าง ๆ จากภาคเอกชน รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มีการปฏิรูปกฎหมายภายในซึ่งได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมายสหภาพยุโรป ถือเป็นโอกาสที่ดีขึ้นในการกำหนดกรอบแผนในการดำเนินการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเชื่อว่าในการปฏิรูปกฎหมายจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความง่าย รวดเร็ว มีความโปร่งใสมากขึ้น และลดความล่าช้าของระบบราชการ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่  ร่างกฎหมาย Procurement ของสหราชอาณาจักร

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


Safe standing ของสนามฟุตบอลในอังกฤษและเวลส์

จากการพัฒนาด้านการออกแบบสนามฟุตบอลในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนที่เป็นอัฒจันทร์ของผู้ชม และความสำเร็จในมาตรการ safe standing ของประเทศในยุโรปชาติอื่น ๆ นำไปสู่การเรียกร้องในการเริ่มต้นพิจารณาให้มีบริเวณอัฒจันทร์ที่เป็น safe standing ของพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพ จากประกาศแถลงการณ์ของพรรคอนุรักษ์นิยมใน ปี ค.ศ. ๒๐๑๙รวมถึงข้อตกลงที่จะทำงานร่วมกับแฟนบอลและสโมสรเรื่องการพิจารณาจัดให้มี safe standing

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ Safe standing ของสนามฟุตบอลในอังกฤษและเวลส์


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 


กฎหมายปฏิรูปสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ (The Nursing Home Reform Act) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายปฏิรูปสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุซึ่งกำหนดสิทธิของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุไว้หลายประการ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลที่เหมาะสมทั้งในด้านบริการทางการแพทย์ ด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือด้านปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมและปราศจากการถูกละเมิดสิทธิหรือการละเลย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายปฏิรูปสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Act 2022) แห่งสหราชอาณาจักร

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Act 2022) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งกฎหมายนี้มีการรวบรวมและนำหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงพระราชบัญญัติความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire Safety Act 2021) เข้ามาปรับปรุงพัฒนาให้กฎหมายมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคารจะทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจถึงความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและปรับเปลี่ยนแนวทางในการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมดูแลอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Act 2022) แห่งสหราชอาณาจักร

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการดิจิทัลของสหราชอาณาจักร (Digital Services Act)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการดิจิทัล (Digital Services Act) หรือ DSA ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่จะเข้ามาควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก ๆ ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน เช่น Facebook Youtube Tiktok Twitter และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อจัดการกับเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโดยผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสังคมในด้านต่าง ๆ จากการให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการดิจิทัลของสหราชอาณาจักร (Digital Services Act)

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักโทษในสหราชอาณาจักร

บทความฉบับนี้มุ่งอธิบายในเรื่องการตีความทางกฎหมายจากคำพิพากษาของศาล ECtHR และการอภิปรายของรัฐสภาเกี่ยวกับสิทธิของนักโทษในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมถึงกฎหมายที่กำหนดให้นักโทษบางกลุ่มได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นของสกอตแลนด์

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักโทษในสหราชอาณาจักร


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ revenge pornography ของอังกฤษ เวลส์ และ สกอตแลนด์

คำว่า “Revenge” แปลเป็นภาษาไทยว่า การแก้แค้น ส่วนคำว่า “Porn” แปลว่า ลามก โป๊ เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันแล้ว คือ การแก้แค้นผู้อื่นโดยใช้สื่อลามกอนาจารถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายของต่างประเทศ คำว่า Revenge Porn ใน Black’s Law Dictionary ให้ความหมายไว้ว่า ภาพถ่ายที่ได้สื่อให้เห็นเกี่ยวกับทางเพศ หรือวีดีโอของคนอื่นที่ได้มาโดยไม่มีความยินยอมจากเหยื่อ เพื่อเป็นการล้างแค้นคนรักเก่าที่ได้เลิกรากัน หรือเป็นการขู่กรรโชกเหยื่อ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ revenge pornography ของอังกฤษ เวลส์ และ สกอตแลนด์*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการแนวกันชนสีเขียว (Green Belt (Protection) Private Members Bill) ของสหราชอาณาจักร

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการแนวกันชนสีเขียวฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักร เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมมีการบังคับใช้มากว่า ๗๐ ปีและไม่เคยได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน คาดว่าการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาราคาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่หลายแห่งที่พุ่งสูงจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการแนวกันชนสีเขียว (Green Belt (Protection) Private Members Bill) ของสหราชอาณาจักร
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


พิมพ์เขียวสำหรับร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิของปัญญาประดิษฐ์ (AI Bill of Rights) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงพิมพ์เขียวสำหรับร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิของปัญญาประดิษฐ์ (AI Bill of Rights) ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) และระบบกลไกอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในสหรัฐฯ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่
 พิมพ์เขียวสำหรับร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิของปัญญาประดิษฐ์ (AI Bill of Rights) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย Animal Welfare (Kept Animals) ของบริเตนใหญ่

ร่างกฎหมาย Animal Welfare (Kept Animals) 2021-2022 เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ที่อยู่ในประเทศ หรือถูกนำเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกบริเตนใหญ่ ซึ่งได้เริ่มพิจารณาในชั้นของสภาผู้แทนราษฏร (the House of Commons) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๒๑ พิจารณาในวาระที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๑ พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ (committee stage) ในระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๑ และอยู่ในขั้นตอนของการรายงาน (report stage) เพื่อบรรจุเข้าสู่สมัยประชุมของรัฐสภาในปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๓ (session 2022-23) โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำแถลงการณ์ของพรรคอนุรักษ์นิยมในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ 

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่  ร่างกฎหมาย Animal Welfare (Kept Animals) ของบริเตนใหญ่

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


Fire and rehire tactics ของสหราชอาณาจักร

ในทางปฏิบัตินั้น “fire and rehire” หรือเรียกอีกอย่างว่า “dismissal and re-engagement”เกิดขึ้นเมื่อนายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้าง ซึ่งได้มีการเสนอแก่ลูกจ้างที่จะกลับมาจ้างงานใหม่อีกครั้งในเงื่อนไขข้อตกลงใหม่ โดยภายใต้ข้อตกลงใหม่นั้นก็มักจะเป็นการให้ประโยชน์แก่นายจ้างมากกว่าลูกจ้าง เทคนิคนี้มักมีการนำมาใช้ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ภายใต้สัญญาฉบับเดิมได้ ในการที่นายจ้างทำการเลิกจ้าง และกลับมาทำสัญญาจ้างใหม่อีกครั้งไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ Fire and rehire tactics ของสหราชอาณาจักร


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย National Security ของสหราชอาณาจักร

ร่างกฎหมาย National Security ได้รวบรวมมาตรการใหม่ที่สำคัญเพื่อปกป้องความมั่นคงของสหราชอาณาจักรซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการมาแทนที่และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับที่ล้าสมัย โดยมีการสร้างมาตรการในการบังคับใช้เพื่อให้อำนาจแก่หน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายสามารถยับยั้ง,ตรวจสอบภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นศัตรูซึ่งพยายามจารกรรมข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือทำการแทรกแซงโดยการส่งสายลับเข้ามาในสหราชอาณาจักรอย่างลับ ๆ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ 
 ร่างกฎหมาย National Security ของสหราชอาณาจักร

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


Clean air zone framework ของอังกฤษ

CAZ เป็นหนึ่งในมาตรการในอังกฤษที่มีการนำมาบังคับใช้จริงในหลายเมืองของอังกฤษเช่น Bradford, Bristol และ Newcastle ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานท้องถิ่นต้องดำเนินการจัดให้มี CAZ ภายใต้ NO2 plan โดย CAZ ได้กำหนดบริเวณสถานที่ ๆ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพอากาศ และทรัพยากรเพื่อประโยชน์ในการที่จะจัดลำดับความสำคัญรวมถึงการประสานงานในเมืองเพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ รวมถึงสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ 
 Clean air zone framework ของอังกฤษ

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณสื่อสังคม) ค.ศ. ๒๐๒๑ (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) ในประเทศอินเดีย

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณสื่อสังคม) ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ( (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) ของประเทศอินเดีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มสื่อสังคมและป้องกันการใช้สื่อสังคมในทางที่ผิด
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณสื่อสังคม) ค.ศ. ๒๐๒๑ (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) ในประเทศอินเดีย
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


นโยบายในการกำจัดขยะพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา (Latin America)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงนโยบายต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาในการจัดการขยะพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากปริมาณขยะพลาสติกหลายล้านตันที่ถูกทิ้งลงมหาสมุทรทุกปีก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ นโยบายในการกำจัดขยะพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา (Latin America)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการ “การแพทย์ทางไกล” (Telemedicine)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในการกำกับดูแลการให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจัดการปัญหาการเข้ารับบริการด้านสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่เริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ จนถึงปัจจุบัน
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการ “การแพทย์ทางไกล” (Telemedicine)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


อายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญาของอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์

ความรับผิดทางอาญา (criminal responsibility) ถ้ามองในแง่ของความหมายจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดว่าบุคคลจะมีความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและรับโทษในทางอาญาได้หรือไม่ โดยศาลจะพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมกับการกระทำนั้น ในเรื่องอายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญา (the age of criminal responsibility: ACR) กฎหมายกำหนดให้บุคคลต้องรับโทษในทางอาญา เมื่อมีหลักฐานเพียงพอว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำที่ได้กระทำลงไปตามกฎหมายอาญา

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ 
 อายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญาของอังกฤษ เวลส์ เเละสกอตเเลนด์

* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Foods)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎระเบียบใหม่ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ในการปรับปรุงคำจำกัดความของคำว่า “อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Foods)” ที่ติดบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการกล่าวอ้างการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาปริมาณของสารอาหารแต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์นั้น
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Foods)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปศุสัตว์ของประเทศนิวซีแลนด์

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศนิวซีแลนด์อันก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา ซึ่งทำให้รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเสนอแผนการจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปศุสัตว์ในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปศุสัตว์ของประเทศนิวซีแลนด์

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 


กฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการผลิต การโฆษณา และการจำหน่ายกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

บทความฉบับนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นถึงการควบคุมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา และนำเสนอถึงผลกระทบต่างๆ จากนโยบายกัญชาถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาอันเป็นที่มาของกฎเกณฑ์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการผลิต การโฆษณา และการจำหน่ายกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศ จากศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัลของต่างประเทศ (Center for Countering Digital Hate)

บทความนี้ ขอนำเสนอข้อเสนอแนะของหน่วยงานของต่างประเทศในการกำกับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ในเรื่องการป้องกันการคุกคามทางเพศที่ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาต่อผู้ใช้งานออนไลน์และเกิดผลร้ายต่อภาพรวมของสังคม
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศ จากศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัล (Center for Countering Digital Hate)


* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักร Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022

กฎหมาย Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 ของสหราชอาณาจักรมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ ผ่านการพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนหลังเกิดการรุกรานประเทศยูเครนโดยประเทศรัสเซีย กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผู้มีความร่ำรวยผิดปกติและก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ


Global Cross-Border Privacy Rules Declaration ภายใต้กรอบ APEC

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เขตเศรษฐกิจของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ๗ แห่ง ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาร่วม ชื่อว่า "Global Cross-Border Privacy Rules Declaration" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบของแต่ละเขตเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกัน
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> Global Cross-Border Privacy Rules Declaration ภายใต้กรอบ APEC


* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


มาตรการใหม่สำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสหราชอาณาจักร

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ถูกหลอกลวงจากร้านค้า และเพื่อกระตุ้นการแข่งขันภายในประเทศจึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้อำนาจแก่หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขัน (Competition and Markets Authority CMA) กำกับดูแลบริษัทในตลาดได้โดยตรงโดยไม่ผ่านกระบวนการทางศาล การปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นเอกเทศภายหลังถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้งยังเป็นผลมาจากการวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ที่ทำให้แนวโน้มการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์กับทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจ


คำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี (Executive Order) เรื่องการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา

เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี (Executive Order) เรื่องการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ (Ensuring Responsible Development of Digital Assets) โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดกรอบดำเนินงานด้านการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> คำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี (Executive Order) เรื่องการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา


* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Public Service Act เรื่องการถือครองกิจการของชาวต่างชาติของประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์มีความตื่นตัวในการผลักดันกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย Republic Act 11659 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Public Service Act โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการถือครองกิจการภายในประเทศของชาวต่างชาติ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Public Service Act เรื่องการถือครองกิจการของชาวต่างชาติของประเทศฟิลิปปินส์


 ​* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย Online Safety ของสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเสนอร่างกฎหมาย Online Safety เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในโลกออนไลน์โดยมุ่งขจัดเนื้อหาที่ถือเป็นอาชญากรรมออนไลน์  และกำหนดหน้าที่ให้กับบริษัทผู้ให้บริการทำการลบเนื้อหาที่ถือเป็นความผิดสำคัญตามกฎหมายออกจากแพลตฟอร์ม โดยที่แต่เดิมบริษัทผู้ให้บริการมีหน้าที่ลบเนื้อหาเมื่อได้การรายงานจากผู้ใช้งานเท่านั้น แต่เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการโดยทันทีเพื่อป้องกันมิให้เนื้อหาดังกล่าวเผยแพร่ออกไป... เข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่  ร่างกฎหมาย Online Safety ของสหราชอาณาจักร.pdf


กฎหมายว่าด้วยข้อมูลของสหภาพยุโรป (Data Act)

ภายหลังจากที่มีการประกาศยุทธศาสตร์ข้อมูลของสหภาพยุโรป (European strategy for data)ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๐ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเสนอกฎหมาย Data Governance Act และได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๑ กำหนดกระบวนการและโครงสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลโดยบริษัทเอกชน บุคคล และภาครัฐ ต่อมาจึงได้มีการเสนอกฎหมาย Data Act ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๒ เพื่อกำหนดบุคคลที่สามารถสร้างมูลค่าของข้อมูลให้มีความชัดเจนภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย  ทั้งนี้ การประกาศใช้ยุทธศาสตร์และการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อยกระดับศักยภาพทางการจัดการข้อมูลของสหภาพยุโรป ทำให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนในภูมิภาคและข้ามภาคส่วนได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์ของภาคธุรกิจ นักวิจัย การบริหารราชการ และสังคมโดยรวม เข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่... กฎหมายว่าด้วยข้อมูลของสหภาพยุโรป (Data Act).pdf


อุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งแวดล้อม และสังคม กรณีตัวอย่างร่างกฎหมายว่าด้วยความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมแฟชั่น ของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ ๑)

บทความนี้มีเนื้อหาเชิญชวนให้ทุกท่านตระหนักถึงกระแสของ Fast Fashion ที่มีองค์ประกอบของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่หลากหลายและซับซ้อน ซึ่งนำมาสู่ความท้าทายในมิติของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน  และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยจะนำเสนอเป็นตอนที่ ๑ และจะยกตัวอย่างกรณีร่างกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการกำกับดูแลอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยตรง ดังมีรายละเอียดที่จะนำเสนอเป็นตอนที่ ๒ ต่อไป 
ผู้สนใจบทความฉบับเต็ม ตอนที่ ๑ สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ >>> Fast Fashion 1


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


อุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งแวดล้อม และสังคม กรณีตัวอย่างร่างกฎหมายว่าด้วยความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมแฟชั่นของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ ๒)

ในตอนที่ ๑ ผู้เขียนได้กล่าวถึงความท้าทายของกระแส Fast Fashion ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว ตอนที่ ๒ นี้ ขอนำเสนอร่างกฎหมายที่น่าสนใจของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลและกำหนดกฎระเบียบด้านความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยตรง
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> Fast Fashion 2

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


หนังสือรับรองสุขภาพ (Health Pass): มาตรการทางกฎหมายของฝรั่งเศสในการยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ในประเทศ

หนังสือรับรองสุขภาพ (Health Pass) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเปิดประเทศของฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการระบาดจากการรวมกลุ่มในสถานที่หรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขอันเนื่องมาจากการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน...


สิทธิการลางานเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด – ๑๙ ของรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นิวยอร์กเป็นมลรัฐที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ สูงเป็นอันดับ ๔ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ นายแอนดรูว์ คูโอโม (Andrew Cuomo) ผู้ว่าการมลรัฐได้ดำเนินมาตรการลดผลกระทบของการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในรัฐด้วยมาตรการที่หลากหลาย เช่น มาตรการเยียวยาทางการเงินด้านที่พักอาศัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะผ่อนปรนการชำระหนี้สำหรับที่พักอาศัยและงดการรายงานข้อมูลไปที่ศูนย์ข้อมูลเครดิต รวมถึงลดค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ล่าช้า และสำหรับมาตรการทางกฎหมายได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาพักการชำระหนี้ การขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ และการบังคับคดี และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองธุรกิจขนาดเล็ก (Protect Our Small Business Act) ซึ่งเป็นการเสนอของวุฒิสภาเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าและเจ้าของบ้านพักอาศัยในมลรัฐนิวยอร์กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙


สิทธิในการซ่อม (Right to Repair) มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทเป็นผู้นำในเรื่องการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เห็นได้จากการจัดทำนโยบายปฏิรูปสีเขียว แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการติดฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บทความนี้ ขอนำเสนอสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สิทธิในการซ่อม” หรือ Right to Repair” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> สิทธิในการซ่อม (Right to Repair) ของสหภาพยุโรป

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


การแพร่ระบาดของ COVID - 19 กับการใช้พื้นที่สาธารณะและความเป็นเมือง

การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัญหาที่ท้าทายการดำเนินงานของหลายภาคส่วน และทำให้เห็นถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองในหลาย ๆ ด้าน โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) ได้ให้ข้อเสนอแนะประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะและเมืองของภาครัฐในการรับมือ การเตรียมความพร้อมกับการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันที่สามารถนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยได้ โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังที่กล่าวถึงในบทความนี้ >>> การแพร่ระบาดของ COVID - 19 กับการใช้พื้นที่สาธารณะและความเป็นเมือง

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


Why we need a Declaration of Global Digital Human Rights

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันเป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  บทความนี้ ขอชวนทุกท่านคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประชาคมโลกจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ยุติธรรม ยืดหยุ่น สอดคล้อง และพัฒนาให้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมี Function ที่สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>  Why we need a Declaration of Global Digital Human Rights

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


กฎหมายว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data residency laws)

กฎหมายถิ่นที่อยู่ของข้อมูล หรือ “Data residency laws” เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ และถูกเรียกในชื่อที่หลากหลาย เช่น "Data Sovereignty" หรือ "Data Localization" และการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อประเด็นความเป็นส่วนตัว (privacy) ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ (national security) และในการดำเนินกิจกรรมทางการค้า (commerce) บทความนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data residency laws) โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> กฎหมายว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data residency laws)

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


ภาพรวมกฎหมายว่าด้วยการทำแท้งของประเทศต่าง ๆ และกฎหมายของประเทศไทย

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอภาพรวมกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการทำแท้งโดยสรุปข้อมูลจากศูนย์สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Reproductive Rights) และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทำแท้งของประเทศไทย 


มาตรการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมอวกาศตามกฎหมายว่าด้วยอวกาศ (การปล่อยและการนำคืนวัตถุอวกาศ) ค.ศ. ๒๐๑๘ (Space (Launches and Returns) Act 2018)

สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศออสเตรเลียแต่เดิมอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยกิจกรรมอวกาศ ค.ศ. ๑๙๙๘ (Space Activities Act 1998) ซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๘  ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยอวกาศ (การปล่อยและการนำวัตถุอวกาศกลับมา) ค.ศ. ๒๐๑๘ (Space (Launches and Returns) Act 2018) เพื่อบังคับใช้แทนกฎหมายเดิม บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอมาตรการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมด้านอวกาศภายใต้กฎหมายดังกล่าวเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนากฎหมายอวกาศต่อไป


มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ของเยาวชนในภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

การสื่อสารของสื่อใหม่หรือสื่อ Social Media ในปัจจุบัน เช่น Facebook Instagram YouTube มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ซึ่งผู้บริโภคไม่เพียงแต่เป็นผู้รับสารหากแต่ยังสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา และความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริบทดังกล่าวคือการบริโภคเนื้อหาที่อาจไม่ได้รับการกลั่นกรองอย่างถูกต้องเหมาะสม และโดยที่อายุของผู้รับสารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสื่อและการตอบสนองต่อสื่อ ปัจจุบันจึงเห็นภาคการศึกษาในหลายประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)  บทความนี้จึงจะขอนำเสนอแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ของเยาวชนในภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาวิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกา

การใช้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจากการเล่นในสนามเด็กเล่นไปสู่การเข้าถึงกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา บทความนี้ ขอนำเสนอข่าวสารการพิจารณาเนื้อหาของวิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กของคณะกรรมการการค้าของสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission) ที่ได้กล่าวถึงกรณีเนื้อหาของวิดีโอที่มีลักษณะมุ่งตรงไปสู่เด็ก (child-directed) ไว้เป็นที่น่าสนใจ 
ผู้สนใจสามารถเช้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาวิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกา


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของสหภาพยุโรป: หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk AI applications)

การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมา ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทางของการผลิต ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศแห่งความไว้เนื้อเชื้อใจ (ecosystem of trust) เพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีความน่าเชื่อถือ (TRUSTWORTHY AI)  ต่อมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่เอกสาร “White Paper on Artificial Intelligence – A European Approach to Excellence and Trust” ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของสหภาพยุโรปด้านปัญญาประดิษฐ์ และปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk AI applications) โดยได้เสนอแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงดังที่จะกล่าวถึงในบทความนี้
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของสหภาพยุโรป

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


มาตรการทางกฎหมาย: กรณีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของสหรัฐอเมริกา

การปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์และกฎจราจรเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นตัวอย่างของกรณีที่ภาครัฐในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพในการเดินทางของประชาชน และภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้พัฒนาและขายเทคโนโลยีมีการให้ความร่วมมือระหว่างกัน อันทำให้ทั้งกฎหมายและเทคโนโลยีต่างเป็นปัจจัยในการพัฒนาซึ่งกันและกัน บทความนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยพิจารณาในขอบเขตของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ


ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ มาตรการทางกฎหมาย: กรณีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของสหรัฐอเมริกา

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


กฎหมาย Medical Tourism ของประเทศอิสราเอล

อิสราเอลเป็นประเทศที่มีบทบาทนำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) และเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์  ธุรกิจ Medical Tourism ก็เป็นสาขาหนึ่งที่สามารถดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ เพิ่มการจ้างงานและเป็นช่องทางการระดมทุนที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศ บทความนี้ จะขอกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและผลกระทบจากธุรกิจ Medical Tourism ของประเทศอิสราเอล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> กฎหมาย Medical Tourism ของประเทศอิสราเอล


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)    © 2017 Office of the Council of State.