BANNER


กฎหมายน่ารู้


“กฎหมายน่ารู้” เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลกฎหมายของต่างประเทศที่สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนประเด็นความท้าทาย พลวัตความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายของสังคมต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลนโยบายทางกฎหมายของต่างประเทศที่น่าสนใจอันจะเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายและผู้สนใจในการต่อยอดความรู้ด้านกฎหมายได้อย่างกว้างขวางและรอบด้านWhy we need a Declaration of Global Digital Human Rights

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันเป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  บทความนี้ ขอชวนทุกท่านคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประชาคมโลกจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ยุติธรรม ยืดหยุ่น สอดคล้อง และพัฒนาให้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมี Function ที่สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>  Why we need a Declaration of Global Digital Human Rights

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


กฎหมายว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data residency laws)

กฎหมายถิ่นที่อยู่ของข้อมูล หรือ “Data residency laws” เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ และถูกเรียกในชื่อที่หลากหลาย เช่น "Data Sovereignty" หรือ "Data Localization" และการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อประเด็นความเป็นส่วนตัว (privacy) ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ (national security) และในการดำเนินกิจกรรมทางการค้า (commerce) บทความนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data residency laws) โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> กฎหมายว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data residency laws)

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


ภาพรวมกฎหมายว่าด้วยการทำแท้งของประเทศต่าง ๆ และกฎหมายของประเทศไทย

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอภาพรวมกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการทำแท้งโดยสรุปข้อมูลจากศูนย์สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Reproductive Rights) และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทำแท้งของประเทศไทย 


มาตรการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมอวกาศตามกฎหมายว่าด้วยอวกาศ (การปล่อยและการนำคืนวัตถุอวกาศ) ค.ศ. ๒๐๑๘ (Space (Launches and Returns) Act 2018)

สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศออสเตรเลียแต่เดิมอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยกิจกรรมอวกาศ ค.ศ. ๑๙๙๘ (Space Activities Act 1998) ซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๘  ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยอวกาศ (การปล่อยและการนำวัตถุอวกาศกลับมา) ค.ศ. ๒๐๑๘ (Space (Launches and Returns) Act 2018) เพื่อบังคับใช้แทนกฎหมายเดิม บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอมาตรการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมด้านอวกาศภายใต้กฎหมายดังกล่าวเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนากฎหมายอวกาศต่อไป


มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ของเยาวชนในภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

การสื่อสารของสื่อใหม่หรือสื่อ Social Media ในปัจจุบัน เช่น Facebook Instagram YouTube มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ซึ่งผู้บริโภคไม่เพียงแต่เป็นผู้รับสารหากแต่ยังสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา และความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริบทดังกล่าวคือการบริโภคเนื้อหาที่อาจไม่ได้รับการกลั่นกรองอย่างถูกต้องเหมาะสม และโดยที่อายุของผู้รับสารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสื่อและการตอบสนองต่อสื่อ ปัจจุบันจึงเห็นภาคการศึกษาในหลายประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)  บทความนี้จึงจะขอนำเสนอแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ของเยาวชนในภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาวิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกา

การใช้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจากการเล่นในสนามเด็กเล่นไปสู่การเข้าถึงกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา บทความนี้ ขอนำเสนอข่าวสารการพิจารณาเนื้อหาของวิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กของคณะกรรมการการค้าของสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission) ที่ได้กล่าวถึงกรณีเนื้อหาของวิดีโอที่มีลักษณะมุ่งตรงไปสู่เด็ก (child-directed) ไว้เป็นที่น่าสนใจ 
ผู้สนใจสามารถเช้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาวิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกา


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


มาตรการทางกฎหมาย: กรณีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของสหรัฐอเมริกา

การปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์และกฎจราจรเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นตัวอย่างของกรณีที่ภาครัฐในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพในการเดินทางของประชาชน และภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้พัฒนาและขายเทคโนโลยีมีการให้ความร่วมมือระหว่างกัน อันทำให้ทั้งกฎหมายและเทคโนโลยีต่างเป็นปัจจัยในการพัฒนาซึ่งกันและกัน บทความนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยพิจารณาในขอบเขตของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ


ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ มาตรการทางกฎหมาย: กรณีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของสหรัฐอเมริกา

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


กฎหมาย Medical Tourism ของประเทศอิสราเอล

อิสราเอลเป็นประเทศที่มีบทบาทนำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) และเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์  ธุรกิจ Medical Tourism ก็เป็นสาขาหนึ่งที่สามารถดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ เพิ่มการจ้างงานและเป็นช่องทางการระดมทุนที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศ บทความนี้ จะขอกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและผลกระทบจากธุรกิจ Medical Tourism ของประเทศอิสราเอล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> กฎหมาย Medical Tourism ของประเทศอิสราเอล


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)    © 2017 Office of the Council of State.