BANNER

ร่างกฎหมาย Animal Welfare (Kept Animals) ของบริเตนใหญ่


 กฎหมายน่ารู้      17 Jan 2023

  


ร่างกฎหมาย Animal Welfare (Kept Animals) 2021-2022 เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ที่อยู่ในประเทศ หรือถูกนำเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกบริเตนใหญ่ ซึ่งได้เริ่มพิจารณาในชั้นของสภาผู้แทนราษฏร (the House of Commons) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๒๑ พิจารณาในวาระที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๑ พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ (committee stage) ในระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๑ และอยู่ในขั้นตอนของการรายงาน (report stage) เพื่อบรรจุเข้าสู่สมัยประชุมของรัฐสภาในปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๓ (session 2022-23) โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำแถลงการณ์ของพรรคอนุรักษ์นิยมในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ 

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่  ร่างกฎหมาย Animal Welfare (Kept Animals) ของบริเตนใหญ่

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.