BANNER

ร่างกฎหมาย C-41 ของเเคนาดา


 กฎหมายน่ารู้      30 Sep 2023

  


ร่างกฎหมาย C-41 ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ชาวแคนาดาสามารถให้ความช่วยเหลือบางรูปแบบในพื้นที่ที่ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายควบคุมได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะ ร่างกฎหมาย C-41 ได้กำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีการปฏิบัติตามก่อนจึงจะสามารถพิจารณาให้การอนุญาตได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบด้านความความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมาย C- 41 : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาและการแปรญัตติต่อเนื่อง ถึงพระราชบัญญัติอื่น ๆ (An Act to amend the Criminal Code and to make consequential amendments to other Acts) ของแคนาดา

 
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.