BANNER

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนList of Instruments

ลำดับที่ รายชื่อความตกลง เงื่อนไขการมีผลใช้บังคับ สถานะ กฏหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

1

พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๑๐ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

 พิธีสารและข้อผูกพันจะมีผลใช้บังคับภายใน ๖๐ วัน หลังจากประเทศสมาชิกจำนวน ๗ ประเทศได้ส่งมอบสัตยาบันสารหรือตราสารยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน และจะมีผลใช้บังคับเฉพาะกับประเทศที่ให้สัตยาบันแล้วเท่านั้น

มีผลใช้บังคับ
17 April 2021

วิเคราะห์พันธกรณี

2

พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
02 October 2019

วิเคราะห์พันธกรณี

3

พิธีสาร ๔ สิทธิการทำการบินเชื่อมระหว่างจุดภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

 ความตกลงจะมีผลใช้บังคับวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียน ๓ ประเทศมอบสัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
16 August 2019

วิเคราะห์พันธกรณี

4

พิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดนของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

 พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อทุกประเทศภาคีได้มอบสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
19 February 2019

วิเคราะห์พันธกรณี (อย่างไม่เป็นทางการ)

5

พิธีสารอนุวัติข้อผูกพัน ฉบับที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 มีผลบังคับใน ๙๐ วันภายหลังจากวันที่มีการลงนามพิธีสาร

มีผลใช้บังคับ
09 February 2019

วิเคราะห์พันธกรณี

6

ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสำนักเลขาธิการระดับภูมิภาคสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

 ความตกลงจะมีผลใช้บังคับในวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศได้ยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียนและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายภายในเรียบร้อยแล้ว

มีผลใช้บังคับ
13 August 2018

วิเคราะห์พันธกรณี

7

พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านการเงิน

 พิธีสารฯ ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับในวันที่ได้มีการลงนาม

มีผลใช้บังคับ
28 June 2018

วิเคราะห์พันกรณี

8

ข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน
 

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
27 April 2018

วิเคราะห์พันธกรณี

9

ข้อตกลงยอมรับร่วมสำหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน

 This Sectoral MRA shall enter into force on the date of its signature.

มีผลใช้บังคับ
02 November 2017

วิเคราะห์พันธกรณี

10

พิธีสาร ๙ สินค้าอันตรายของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

 พิธีสารจะมีผลใช้บังคับเมื่อเลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารหรือตราสารยอมรับจากทุกภาคีคู่สัญญา

มีผลใช้บังคับ
13 September 2017

วิเคราะห์พันธกรณี (อย่างไม่เป็นทางการ)

11

พิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน

 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบหนังสือสัตยาบันสารหรือหนังสือให้ความเห็นชอบต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนครบทุกประเทศ

มีผลใช้บังคับ
01 August 2017

วิเคราะห์พันธกรณี
 

12

พิธีสารกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยเรื่องกลไกระงับข้อพิพาท

 พิธีสารฯ จะมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับที่สิบให้แก่เลขาธิการอาเซียน 

มีผลใช้บังคับ
28 July 2017

วิเคราะห์พันธกรณี
วิเคราะห์พันธกรณีของภาคผนวก (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

 
 

13

Agreement for the Facilitation of Search for Aircrafts in Distress and Rescue of Survivors of Aircraft Accidents

 ความตกลงจะมีผลใช้บังคับวันที่มีประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศมอบสัตยาบันสารแก่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์

มีผลใช้บังคับ
08 July 2017

อยู่ระหว่างจัดทำ

14

Agreement on the ASEAN Food Security Reserve

 ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับหลังจาก 30 วันที่มีประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศมอบสัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
08 July 2017

วิเคราะห์พันธกรณี

15

Supplementary Agreement to the Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects: ASEAN Urea Project (Indonesia)

 ความตกลงจะมีผลใช้บังคับหลังจาก 30 วันที่มีประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศมอบสัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
08 July 2017

อยู่ระหว่างการจัดทำ

16

Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามในความตกลงทุกประเทศซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2005

ไม่มีผลใช้บังคับ

อยู่ระหว่างการจัดทำ

17

Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services

 ความตกลงไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการมีผลบังคับใช้ไว้แต่มีการกำหนดวันบังคับใช้คือวันที่ 31 ธันวาคม 2004

ไม่มีผลใช้บังคับ

อยู่ระหว่างการจัดทำ

18

Protocol to Implement the Second Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreements on Services

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามในความตกลงทุกประเทศแต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาก่อนวันที่ 30 กันยายน 2002

ไม่มีผลใช้บังคับ

อยู่ระหว่างการจัดทำ

19

พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๗ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 พิธีสารนี้และข้อผูกพันในภาคผนวก จะมีผลบังคับใช้ภายใน ๑๘๐ วันหลังจากวันที่มีการลงนาม

มีผลใช้บังคับ
20 December 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

20

พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

 ให้ภาคผนวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ACIA และจะมีผลใช้บังคับหลังจากรัฐสมาชิกแจ้งการเสร็จสิ้นกระบวนการภายในเพื่อให้พิธีสารสามารถมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่จาเป็น ให้เลขาธิการอาเซียนเก็บรักษาสัตยาบันหรือหนังสือแจ้งความยินยอม ครบทุกรัฐสมาชิก

มีผลใช้บังคับ
12 September 2016

วิเคราะห์พันธกรณี
 

21

ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของอาเซียน

 ข้อตกลงจะมีผลบังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงครอบทุกประเทศ

มีผลใช้บังคับ
09 September 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

22

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา

 ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ส่งมอบสัตยาบันแก่เลขาธิการอาเซียนซึ่งจะไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากลงนามความตกลงฉบับนี้ 

มีผลใช้บังคับ
14 June 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

23

พิธีสารอนุวัติข้อผูกพัน ฉบับที่ ๙ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 พิธีสารฉบับนี้และข้อผูกพันซึ่งจัดทำขึ้นในภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารมีผลใช้บังคับภายใน ๑๘๐ วันภายหลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนาม

มีผลใช้บังคับ
25 May 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

24

พิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน

 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เมื่อจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย ๑ ประเทศแจ้งต่อเลขาธิการอาเซียนว่าดำเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จเป็นลายลักษณ์อักษร

มีผลใช้บังคับ
01 May 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

25

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยข้อบังคับเครื่องมือแพทย์

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

มีผลใช้บังคับ
01 January 2015

วิเคราะห์พันธกรณี

26

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยกลไกความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับการเตรียมการ และการจัดการน้ำมันรั่วไหลร่วมกัน

 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการลงนามโดยภาคีทั้งหมด

มีผลใช้บังคับ
28 November 2014

วิเคราะห์พันธกรณี

27

ข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีของอาเซียน

 ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ได้มีการลงนาม

มีผลใช้บังคับ
13 November 2014

วิเคราะห์พันธกรณ๊

28

ความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากประเทศสมาชิกทุกประเทศได้แจ้ง หรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า ๑๘๐ วัน หลังการลงนามในความตกลง

มีผลใช้บังคับ
07 November 2014

๑.      พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙
๒.   พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.   พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔.   กฎกระทรวงกำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.   พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
๖.   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
๗.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่านและโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๘.   พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙
๙.   พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐.  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑.  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๒.  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๓.  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๑๔.  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

29

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้

 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่มีการลงนาม 

มีผลใช้บังคับ
24 September 2014

วิเคราะห์พันธกรณี

30

พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๖ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 พิธีสารฉบับนี้และข้อผูกพันตามที่ได้ระบุไว้ ในภาคนวกจะมีผลบังคับใช้ในเก้าสิบ (๙๐) วัน หลังจากวันที่ลงนาม

มีผลใช้บังคับ
10 September 2014

วิเคราะห์พันธกรณี

31

พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า

 พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับหลังจาก ที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ยื่นสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับกับเลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
10 September 2014

วิเคราะห์พันธกรณี

32

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ

 ไม่มีเงื่อนไข

มีผลใช้บังคับ
07 April 2014

วิเคราะห์พันธกรณี

33

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจาด้านบริการเดินอากาศของอาเซียน

 บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้แจ้งให้เลขาธิการอาเซียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนภายในของตนแล้ว

มีผลใช้บังคับ
24 March 2014

วิเคราะห์พันธกรณี

34

ตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

 ประเทศสมาชิกอาเซียนให้คำมั่นต่ออายุุบันทึกความตกลงเดิม ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project ให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หรือ มีการยกเลิกตามมาตรา ๖ ของบันทึกความเข้าใจเดิม

มีผลใช้บังคับ
25 September 2013

อยู่ระหว่างการจัดทำ

35

พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พลังงานอาเซียน

  ให้พิธีสารนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนาม

มีผลใช้บังคับ
25 September 2013

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)
 

36

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องสำหรับการดำเนินการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค

 บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากมิได้มีการยกเลิกไปก่อนโดยการตกลงของประเทศภาคีทั้งหมด

มีผลใช้บังคับ
12 June 2013

วิเคราะห์พันธกรณี

37

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคสมาชิกสมาชิกประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องที่สอง สำหรับการดำเนินการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค

 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อประเทศภาคีทุกประเทศได้ มอบสัตยาบันสารหรือหนังสือการให้ยอมรับ เพื่อเก็บรักษาไว้ที่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
12 June 2013

วิเคราะห์พันธกรณี

38

ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน

 ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐสมาชิกอาเซียนได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาชีพ ท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเที่ยว และแจ้งไปยังเลขาธิการอาเซียน ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศลงนามในข้อตกลงนี้ ในกรณีที่รัฐสมาชิกใด ยังไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการทั้งสองดังกล่าวภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากวันลงนามในข้อตกลง ให้ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อประเทศดังกล่าวแจ้งผลการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวภายในประเทศนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
08 May 2013

วิเคราะห์พันธกรณี

39

ความตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน

 ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับภายในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่มีการเก็บรักษาสัตยาบันสารหรือสารการยอมรับฉบับที่ ๑๐ 

มีผลใช้บังคับ
22 March 2013

วิเคราะห์พันธกรณี

40

ความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน

 ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิกทั้งได้มอบสัตยาบันสารหรือเอกสารการยอมรับให้กับเลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
17 October 2012

วิเคราะห์พันธกรณี

41

ความตกลงจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม

 ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันหลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย ๖ ประเทศ และประเทศบวกสามอย่างน้อย ๑ ประเทศ ได้ยื่นสัตยาบันสารที่ได้รับรอบและอนุมัติแล้ว

มีผลใช้บังคับ
12 July 2012

วิเคราะห์พันธกรณี

42

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่ทุกประเทศสมาชิกได้จ้าง หรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน หลังการลงนามในความตกลง

มีผลใช้บังคับ
27 February 2012

๑. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
๓. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
๔. พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖
๕. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
๖. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
๗. ประมวลกฎหมายที่ดิน
๘. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
๙. พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
๑๐. พระราชบัญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕
๑๑. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
๑๒. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๓. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๔. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๕. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๑๘. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๙. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

43

พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๖ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน

 ความตกลงจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 60  วัน ที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือยอมรับจากประเทศสมาชิก และความตกลงจะสามารถบังคับใช้กับประเทศที่ให้สัตยาบันหรือยอมรับเท่านั้น

มีผลใช้บังคับ
14 January 2012

วิเคราะห์พันธกรณี

44

ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติตามกรอบตลาดการบินร่วมอาเซียน

 ADOPTED in Phnom Penh, Cambodia on Fifteenth Day of December in the Year Two Thousand and Eleven, in a single original copy in the English Language.

มีผลใช้บังคับ
17 December 2011

อยู่ในระหว่างการจัดทำ

45

พิธีสาร ๑ – การกำหนดเส้นทางการขนส่งผ่านแดนและสิ่งอำนวยความสะดวก และภาคผนวกรายการเส้นทางขนส่งผ่านแดน

 พิธีสารมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๖๐ วันหลังจากมีการยื่นสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับครบ ๖ ประเทศ และใช้บังคับเฉพาะภาคีคู่สัญญาที่ได้ยื่นสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับ

มีผลใช้บังคับ
21 August 2011

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ) 

46

พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๕ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 พิธีสารและข้อผูกพันที่กำหนดไว้ในภาคผนวกจะมีผลบังคับใช้ภายใน ๙๐ วันหลังจากได้ลงนาม

มีผลใช้บังคับ
04 August 2011

วิเคราะห์พันธกรณี

47

พิธีสาร ๑ สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๓ และ ๔ อย่างไม่จำกัด ระหว่างเมืองในอาเซียน

 พิธีสาร ๑ สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๓ และ ๔ อย่างไม่จำกัด ระหว่างเมืองในอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
01 July 2011

พิธีสาร ๑ สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๓ และ ๔ อย่างไม่จำกัด ระหว่างเมืองในอาเซียน

48

ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ของบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

 -

มีผลใช้บังคับ
30 June 2011

วิเคราะห์พันธกรณี

49

พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ลงนาม

มีผลใช้บังคับ
28 January 2011

วิเคราะห์พันธกรณี

50

พิธีสาร ๘ มาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

 พิธีสารจะมีผลใช้บังคับเมื่อเลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารหรือตราสารยอมรับจากทุกภาคีคู่สัญญา

มีผลใช้บังคับ
13 January 2011

วิเคราะห์พันธกรณี (อย่างไม่เป็นทางการ)

51

พิธีสารแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาล

 พิธีสารเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาลฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงนาม และให้เก็บรักษา   พิธีสารฉบับนี้ไว้กับเลขาธิการอาเซียน 

มีผลใช้บังคับ
28 October 2010

วิเคราะห์พันธกรณี *(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ) 

52

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่ทุกประเทศสมาชิกได้จ้าง หรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน หลังการลงนามในความตกลง

มีผลใช้บังคับ
14 June 2010

๑. พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙
๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓)
๔. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓)
๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๖. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๖ มค. ๒๕๕๕ (ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐)
๗. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๐/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
๙. ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ เรื่อง การผ่านพิธีการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๐. ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๑. ประกาศกรมศุลกากรที่ ๗/๒๕๕๓
๑๒. คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๓. ประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๗/๒๕๕๒ และปฏิบัติงานตามคำสั่งทั่วไป กรมศุลกากรที่ ๑๘/๒๕๕๒
๑๔. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๐๓/๒๕๕๓ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-customs) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๕. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ในส่วนทีเกี่ยวกับการยกเลิกการกำหนดโควต้าอัตราภาษีสินค้าและการกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสินค้าตามที่ระบุในความตกลงฯ (ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒)
๑๖. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๗. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๘. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อขอให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๙. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของหนังสือรับรองแห่งกำเนิดสินค้าด้วยระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๐. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขอรับหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

53

ข้อตกลงว่าด้วยการสมทบเงินกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสุดท้าย และจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะความตกลงอืนยกเลิก

มีผลใช้บังคับ
26 April 2010

วิเคราะห์พันธกรณี

54

พิธีสาร ๓ ประเภท และปริมาณรถ ของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

 พิธีสารจะมีผลใช้บังคับเมื่อเลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารหรือตราสารยอมรับจากทุกภาคีคู่สัญญา

มีผลใช้บังคับ
19 April 2010

วิเคราะห์พันธกรณี

55

พิธีสาร ๔ ข้อกำหนดทางเทคนิคของพาหนะในการขนส่ง ตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

 พิธีสารจะมีผลใช้บังคับเมื่อเลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารหรือตราสารยอมรับจากทุกภาคีคู่สัญญา

มีผลใช้บังคับ
19 April 2010

วิเคราะห์พันธกรณี

56

บันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการสอบสวนอุบัติภัยทางน้ำและการสอบสวนความปลอดภัยจากอุบัติการณ์ทางน้ำ

 บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการลงนามของภาคีที่เข้าร่วมทั้งหมด 

มีผลใช้บังคับ
10 December 2009

วิเคราะห์พันธกรณี *(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

57

ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยบริการเดินอากาศ

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับในวันที่มีการยื่นสัตยาบันสาร หรือหนังสือยอมรับ ฉบับที่ ๓ ต่อเลขาธิการอาเซียน และจะมีผลใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบันหรือให้การยอมรับ

มีผลใช้บังคับ
23 November 2009

๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

58

ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 -

มีผลใช้บังคับ
23 November 2009

วิเคราะห์พันธกรณี

59

ความตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน

 ความตกลงมีผลบังคับใช้ ๖ เดือนตั้งแต่มีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในความตกลงฯ ครบทุกประเทศ

มีผลใช้บังคับ
26 August 2009

วิเคราะห์พันธกรณี
 

60

ความตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน

 ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับจากวันลงนาม

มีผลใช้บังคับ
26 August 2009

วิเคราะห์พันธกรณี

61

ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียน

 ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับจากวันลงนาม

มีผลใช้บังคับ
26 August 2009

วิเคราะห์พันธกรณี

62

พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 พิธีสารนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน ๙๐ วัน หลังจากที่ได้ลงนาม

มีผลใช้บังคับ
26 May 2009

วิเคราะห์พันธกรณี

63

พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน

 พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
26 May 2009

วิเคราะห์พันธกรณี

64

ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาสำหรับการตรวจสอบแนวทางการผลิตที่ดีของผู้ผลิตสินค้าเภสัชกรรม

 ความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามของประเทศสมาชิกอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
10 April 2009

วิเคราะห์พันธกรณี

65

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน

 ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับหลังจากรัฐบาลที่ร่วมลงนามทั้งหมดได้ส่งมอบสัตยาบันสาร หรือสารให้การยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียนแล้ว

มีผลใช้บังคับ
19 March 2009

วิเคราะห์พันธกรณี * (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

66

กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน

 กรอบความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อได้มีการให้สัตยาบันหรือเอกสารยอมรับ ที่ลงนามโดยรัฐบาลที่ลงนามทั้งหมดกับเลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
06 February 2009

วิเคราะห์พันธกรณี

67

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

 ความตกลงจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 13 วัน ที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือยอมรับจากประเทศสมาชิก และความตกลงจะสามารถบังคับใช้กับประเทศที่ให้สัตยาบันหรือยอมรับเท่านั้น สำหรับประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันหรือยอมรับความตกลงจะมีผลใช้บังคับหลังจากที่ได้ยื่นต่อสัตยาบันสารและหนังสือยอมรับ 13 วันหลังจากได้ทำการนั้น

มีผลใช้บังคับ
01 October 2008

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจดทะเบียนการตั้งตัวแทน พ.ศ. ๒๕๕๐

ตารางพันธกรณี Multimodal Transport

68

Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามในความตกลงทุกประเทศซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2005

มีผลใช้บังคับ
08 September 2008

อยู่ระหว่างการจัดทำ

69

พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๔ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่มีการลงนาม

มีผลใช้บังคับ
04 July 2008

วิเคราะห์พันธกรณี

70

ความตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนสาขาวิชาชีพนักสำรวจ

 ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ ๓ เดือนหลังจากที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศลงนามในความตกลงฯ

มีผลใช้บังคับ
19 February 2008

วิเคราะห์พันธกรณี   

71

Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services

 ความตกลงมีผลบังคับใช้ 90 วันหลังจากที่มีการลงนาม

มีผลใช้บังคับ
19 February 2008

อยู่ระหว่างการจัดทำ

72

ความข้อตกลงอาเซียนสำหรับการยอมรับร่วมกันของคุณสมบัติด้านการสำรวจ

 กรอบข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 3 เดือนนับจากวันลงนาม

มีผลใช้บังคับ
19 February 2008

วิเคราะห์พันธกรณี

73

ความตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

 ความตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามทุกประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามห่างประเทศสมาชิกอาเซียนตต้องการที่จะเข้าร่วมในความตกลงต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศเมื่อดำเนินการแก้แล้วต้องแจ้งให้สำนักเลขาธิการอาเซียนทราบ

มีผลใช้บังคับ
19 November 2007

วิเคราะห์พันธกรณี
 

74

Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามในความตกลงทุกประเทศซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2005

มีผลใช้บังคับ
13 November 2007

อยู่ระหว่างการจัดทำ

75

พิธีสารแก้ไขความตกลงการจัดตั้งกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน

             พิธีสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฯ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนาม

มีผลใช้บังคับ
02 November 2007

วิเคราะห์พันธกรณี

76

พิธีสารเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษในสินค้าข้าวและน้ำตาล

 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันที่ได้  มีการลงนาม

มีผลใช้บังคับ
23 August 2007

วิเคราะห์พันธกรณี *(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

77

Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services

 ความตกลงมีผลบังคับใช้หลังจาก 90 วันที่ได้มีการลงนามในความตกลง

มีผลใช้บังคับ
08 March 2007

อยู่ระหว่างจัดทำ

78

ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

 ...

มีผลใช้บังคับ
26 February 2007

วิเคราะห์พันธกรณี

79

ความตกลงการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550

มีผลใช้บังคับ
14 January 2007

วิเคราะห์พันธกรณี

80

ความตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

มีผลใช้บังคับ
08 December 2006

วิเคราะห์พันธกรณี

81

Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Service Vehicles Issued by ASEAN Member Countries

 ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อได้มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือรับรองของทุกประเทศสมาชิกต่อเลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
27 November 2006

อยู่ระหว่างการจัดทำ

82

ความตกลงจัดตั้งกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน

 ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนาม และจะมีผลบังคับไปจนกว่าจะถึงวันที่กำหนดโดยรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้

มีผลใช้บังคับ
16 November 2006

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

83

ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน

 ความตกลงมีผลใช้บังคับในวันที่มีการลงนามในความตกลง

มีผลใช้บังคับ
09 December 2005

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. ประเทศกรมศุลกากร ที่ ๑๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดทำข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า ส่งออก ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว

84

ความตกลงยอมรับร่วมสาขาวิศวกรรมของอาเซียน

 ข้อตกลงจะมีผลบังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงครบทุกประเทศ

มีผลใช้บังคับ
09 December 2005

วิเคราะห์พันธกรณี

85

Memorandum of Understanding on the ASEAN SWAP Arrangement

 ไม่มีเงื่อนไข 

มีผลใช้บังคับ
17 November 2005

-

86

กรอบความตกลงการรวมกลุ่มรายสาขาที่สำคัญของอาเซียน

 กรอบความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

มีผลใช้บังคับ
31 August 2005

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ) 

87

พิธีสารการบูรณาการรายสาขาอาเซียน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้

 Not Required (This Protocol shall enter into force on 31/08/2005).

มีผลใช้บังคับ
31 August 2005

วิเคราะห์พันธกรณี

88

พิธีสารอาเซียนว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาอิเล็กทรอนิกส์

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
31 August 2005

วิเคราะห์พันธกรณี

89

บันทึกความเข้าใจของรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน

 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลใช้บังคับในวันที่ได้มีการลงนาม

มีผลใช้บังคับ
04 August 2005

วิเคราะห์พันธกรณี

90

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน

 บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อทุกประเทศสมาชิกได้มอบสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
24 May 2004

วิเคราะห์พันธกรณี

91

พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ ฉบับที่ ๓ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 This Protocol shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification or acceptance by all signatory governments with the Secretary-General of ASEAN

มีผลใช้บังคับ
31 December 2003

วิเคราะห์พันธกรณี

92

พิธีสาร ๕ โครงการประกันภัยรถยนต์ผ่านแดนภาคบังคับของอาเซียน

 พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อทุกประเทศภาคีได้มอบสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
16 October 2003

วิเคราะห์พันธกรณี (อย่างไม่เป็นทางการ)

93

ความตกลงว่าด้วยการปรับกฎระเบียบด้านเครื่องสำอางให้เป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน

 ไม่มีเงื่อนไข

มีผลใช้บังคับ
02 September 2003

๑. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๓
๓) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๗
๔) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๘) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง

94

พิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้

 ไม่มีเงื่อนไข

มีผลใช้บังคับ
07 August 2003

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

95

ความตกลงยอมรับร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
05 April 2002

วิเคราะห์พันธกรณี

96

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐมนตรีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม

มีผลใช้บังคับ
13 July 2001

วิเคราะห์พันธกรณี

97

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

 ความตกลงมีผลใช้บังคับเมื่อทุกประเทศสมาชิกยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
12 October 2000

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

98

ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พลังงานอาเซียน

 ความตกลงนี้ต้องได้รับการให้สัตยาบันจากประเทศสมาชิกและจะมีผลใช้บังคับในวันที่ได้มีการมอบสัตยาบันสารฉบับที่ ๙ แก่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
31 January 2000

วิเคราะห์พันธกรณี

99

พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ ฉบับที่ ๒ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 เริ่มใช้บังคับเมื่อมีการมอบสัตยาบันสารหรือเอกสารการยอมรับที่ได้รับการลงนามแล้วโดยรัฐบาลให้แก่เลขาธิการอาเซียน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕

มีผลใช้บังคับ
31 March 1999

วิเคราะห์พันธกรณี

100

พิธีสารเพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันเบื้องต้นภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากเลขาธิการอาเซียนได้รับเอกสารการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่จะไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 1998

มีผลใช้บังคับ
19 September 1998

วิเคราะห์พันธกรณี

101

กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามในความตกลงทุกประเทศ

มีผลใช้บังคับ
12 August 1998

วิเคราะห์พันธกรณี

102

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์และคุ้มครองเต่าทะเลแห่งอาเซียน

 ความตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนาม

มีผลใช้บังคับ
12 September 1997

วิเคราะห์พันธกรณี      (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

103

พิธีสารแก้ไขความตกลงอาเซียน

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
23 July 1997

อยู่ระหว่างการจัดทำ

104

พิธีสารที่ ๒ แก้ไขความตกลงอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
23 July 1997

วิเคราะห์พันธกรณี

105

บันทึกความเข้าใจของรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเงิน

 ความเข้าใจรัฐมนตรีฯ นี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ได้ลงนาม 

มีผลใช้บังคับ
01 March 1997

วิเคราะห์พันธกรณี

106

พิธีสารแก้ไขความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 2

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
15 December 1995

วิเคราะห์พันธกรณี

107

พิธีสารแก้ไขความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 1

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
15 December 1995

วิเคราะห์พันธกรณี

108

Protocol to Amend the Memorandum of Understanding on Brand-to-Brand Complementation on the Automotive Industry under the Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
02 March 1995

อยู่ระหว่างการจัดทำ

109

กรอบความตกลงเพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน

 ความตกลงมีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงนาม

มีผลใช้บังคับ
28 January 1992

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

110

ข้อตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอาเซียน

 ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อมี 6 ประเทศสมาชิกยื่นสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
22 January 1990

วิเคราะห์พันธกรณี

111

Memorandum of Understanding on Brand-to-Brand Complementation on the Automotive Industry under the Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
18 October 1988

อยู่ระหว่างการจัดทำ

112

ความตกลงว่าด้วยการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของอาเซียน

 ความตกลงจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 30 วัน ที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน 6 ประเทศ

มีผลใช้บังคับ
19 June 1988

วิเคราะห์พันธกรณี

113

ความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศที่ออกโดยประเทศอาเซียน

 ความตกลงนี้จะเริ่มใช้บังคับในวันที่สามสิบหลังจากสัตยาบันสารฉบับที่หกได้ถูกส่งมอบแล้ว

มีผลใช้บังคับ
07 January 1988

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

114

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการคงไว้และผ่อนปรนอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

 ไม่มีการกำหนด

มีผลใช้บังคับ
15 December 1987

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

115

Agreement on ASEAN Energy Cooperation

 ความตกลงจะมีผลใช้บังคับหลังจาก 30 วันที่มีประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศมอบสัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
01 April 1987

อยู่ระหว่างการจัดทำ

116

E-ASEAN Framework Agreement

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากประเทศที่ลงนามในความตกลงทุกประเทศได้แจ้ง หรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการภายใน

ไม่มีผลใช้บังคับ

วิเคราะห์พันธกรณี

117

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศแจ้งหรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน

ไม่มีผลใช้บังคับ

-

118

พิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงเพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน

 -

ไม่มีผลใช้บังคับ

-

119

ความตกลงอาเซียนเกี่ยวกับแผนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ความตกลงจะมีผลใช้บังคับหลังจาก 30 วันที่มีประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศมอบสัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน

ไม่มีผลใช้บังคับ

-

120

Protocol to Amend the Agreement on the ASEAN Food Security Reserve

 พิธีสารจะมีผลบังคับใช้เมื่อเลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารจากทุกประเทศสมาชิก

ไม่มีผลใช้บังคับ

อยู่ระหว่างการจัดทำ

121

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน

  ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เมื่อประเทศสมาชิก ๓ ประเทศได้ให้สัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน

ไม่มีผลใช้บังคับ

วิเคราะห์พันธกรณี

122

พิธีสารว่าด้วยกระบวนการแจ้งเตือน

 พิธีสารความตกลงมีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือรับรองของทุกประเทศสมาชิกต่อเลขาธิการอาเซียน

ไม่มีผลใช้บังคับ

วิเคราะห์พันธกรณี

123

ความตกลงพื้นฐานว่าด้วยการแบ่งผลิตอุตสาหกรรมอาเซียน

 ไม่ได้กำหนดเงื่อนไข

ไม่มีผลใช้บังคับ

วิเคราะห์พันธกรณี

124

พิธีสารฉบับที่ ๒ กำหนดพื้นที่พรมแดน

 พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประเทศสมาชิก ๖ ประเทศมอบสัตยาบันสาร และจะมีผลเฉพาะกับประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบัน

ไม่มีผลใช้บังคับ

วิเคราะห์พันธกรณี

125

ความตกลงว่าด้วยการค้นหาเรือผู้ประสบภัยและกู้ภัยผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุทางเรือ

 ความตกลงจะมีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิก ๕ ประเทศให้สัตยาบัน

ไม่มีผลใช้บังคับ

วิเคราะห์พันธกรณี

126

การดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียน

 กำหนดกรอบเวลาดำเนินการเป็นรายกรณี

ไม่มีผลใช้บังคับ

วิเคราะห์พันธกรณี

127

พิธีสารเพื่ออนุวัติอข้อผูกพันชุดที่ ๙ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

 มีผลใช้บังคับภายใน ๖๐ วันภายหลังจากรัฐสมาชิกอาเซียน ๗ ประเทศได้ส่งหนังสือการให้สัตยาบัน หรือการยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียน

ไม่มีผลใช้บังคับ

วิเคราะห์พันธกรณี

128

พิธีสาร ๓ สิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมสำหรับเส้นทางภายในประเทศ ระหว่างจุดต่าง ๆ ภายในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียน

 ความตกลงมีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศที่สามยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน

ไม่มีผลใช้บังคับ

© 2017 Office of the Council of State.