BANNER


งานวิจัย
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนาม (ด้านสังคมการเมืองและความมั่นคง)

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศเวียดนามได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมด้านนโยบายและพันธกรณีเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศเวียดนาม


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศมาเลเซีย (ด้านเศรษฐกิจ)

การค้าและการลงทุน
ข้อมูลกฎหมายของประเทศมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังประเทศมาเลเซีย โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศมาเลเซีย (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศมาเลเซียได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมด้านนโยบายและพันธกรณีเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่
รายงานข้อมูลกฎหมายของมาเลเซียด้านสังคมวัฒนธรรม (ฉบับภาษาไทย)
รายงานข้อมูลกฎหมายของมาเลเซียด้านสังคมวัฒนธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ)


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)

สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศสิงคโปร์ได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมด้านนโยบายและพันธกรณีเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (ด้านเศรษฐกิจ)

การค้าและการลงทุน
ข้อมูลกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังประเทศสิงคโปร์โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศสิงคโปร์


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนาม (ด้านเศรษฐกิจ)

การค้าและการลงทุน
ข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังประเทศสิงคโปร์โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ (ด้านเศรษฐกิจ)

การค้าและการลงทุน
ข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังประเทศฟิลิปปินส์โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์


รายงานข้อมูลกฎหมายของสปป.ลาว (ด้านเศรษฐกิจ)

การค้าและการลงทุน
ข้อมูลกฎหมายของสปป.ลาว ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังสปป.ลาว โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในสปป.ลาว
 


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)

ข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนในฐานะประเทศสมาชิกในอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนทาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศมีความตื่นตัวในการปรับนโยบายทางด้านการค้า การลงทุน สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง เพื่อตอบรับกับพันธกรณีและหลักการที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีนโยบายทางสังคมตามแบบแผนของศาสนาอิสลาม และมีแผนพัฒนานโยบายทางด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศราฐกิจของช่ติอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมด้านนโยบายและพันธกรณีเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศบรูไน

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนด้านสังคม การเมืองและความมั่นคง (ฉบับภาษาไทย)
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนด้านสังคม การเมืองและความมั่นคง (ฉบับภาษาอังกฤษ
 


รายงานข้อมูลกฎหมายของ สปป.ลาว (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต นอกจากยังกล่าวถึงระบบกฎหมายของ สปป.ลาว ความเป็นสากล และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายงานข้อมูลกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ด้านสังคม การเมืองและความมั่นคง)


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน (ด้านเศรษฐกิจ)

ข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังประเทศบรูไนโดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศบรูไน

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ 
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนด้านเศรษฐกิจ (ฉบับภาษาไทย)
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนด้านเศรษฐกิจ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 


รายงานข้อมูลกฎหมายของเมียนมา (ด้านเศรษฐกิจ)

ข้อมูลกฎหมายของประเทศเมียนมาเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังประเทศเมียนมาโดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมา

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ 
รายงานข้อมูลกฎหมายของเมียนมาด้านเศรษฐกิจ (ฉบับภาษาไทย)
รายงานข้อมูลกฎหมายของเมียนมาด้านเศรษฐกิจ (ฉบับภาษาอังกฤษ)


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศมาเลเซียได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมด้านนโยบายและพันธกรณีเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศอินโดนีเซีย
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง) ฉบับภาษาอังกฤษ


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศกัมพูชา (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศกัมพูชาได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมด้านนโยบายและพันธกรณีเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศกัมพูชา 


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศกัมพูชา (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง) ฉบับภาษาไทย
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศกัมพูชา (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง) ฉบับภาษาอังกฤษ


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ (ด้านสังคม การเมือง และความมั่นคง)

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมด้านนโยบายและพันธกรณีเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศฟิลิปปินส์ 


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศไทย (ด้านเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนทั้งการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง (ด้านเศรษฐกิจ) ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานฉบับเต็มได้ด้านล่างนี้ 
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับภาษาไทย)
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับภาษาอังกฤษ)


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเมียนมา (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศเมียนมาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศเวียดนามได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการโทรคมนาคมแห่งประเทศเมียนมา กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น  โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานฉบับเต็มที่ได้จัดทำทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเมียนมา (ด้านสังคม การเมือง และความมั่นคง) (ฉบับภาษาไทย).pdf
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเมียนมา (ด้านสังคม การเมือง และความมั่นคง) (ฉบับภาษาอังกฤษ).pdf    © 2017 Office of the Council of State.