BANNER

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนList of Instruments

ลำดับที่ รายชื่อความตกลง เงื่อนไขการมีผลใช้บังคับ สถานะ กฏหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

1

Agreement on the Establishment of the ASEAN Cultural Fund

 ไม่มีเงื่อนไข

มีผลใช้บังคับ
12 September 2016

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

Charter of the ASEAN University Network

 กฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับจากการรับรองของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มีผลใช้บังคับ
12 September 2016

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

3

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

 ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้หกสิบวันหลังจากที่ได้มีกำรให้สัตยาบันการยอมรับ ความเห็นชอบ และการภาคคยานุวัติ โดยประเทศทั้งสิบ

มีผลใช้บังคับ
24 December 2009

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

4

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียนสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ

 จะมีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ให้สัตยาบันแก่เลขาธิการอาเซียนแล้ว ๖ ประเทศ

มีผลใช้บังคับ
27 September 2005

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

5

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

 ความตกลงจะมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือยอมรับจากประเทศสมาชิกครบ 6 ประเทศ

มีผลใช้บังคับ
25 November 2003

วิเคราะห์พันธกรณี

6

Agreement for the Promotion of Cooperation in Mass Media and Cultural Activities

 ไม่มีเงื่อนไข

มีผลใช้บังคับ
17 December 1969

วิเคราะห์พันธกรณี

© 2017 Office of the Council of State.