BANNER

เกี่ยวกับเรา


แนะนำ Law for ASEAN

     Law for ASEAN เป็นฐานข้อมูลกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านกฎหมายและกฎระเบียบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีนโยบายจัดทำข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ภาคธุรกิจไทยในการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก นอกจากนี้ มีนโยบายจัดทำคำแปลกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกกับภาคธุรกิจต่างชาติในการทำการค้ากับประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย อนึ่ง สำนักงานฯ มีนโยบายจะมีการจัดทำข้อมูลกฎหมายและคำแปลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นลำดับต่อไป โดยมีกองกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ

แนะนำกองกฎหมายต่างประเทศ

     กองกฎหมายต่างประเทศเป็นหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศและเอกสารทางกฎหมายของต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตลอดจนจัดทำคำแปลกฎหมายและเอกสารทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเพื่อใช้อ้างอิง ความถูกต้องของกฎหมายไทย ให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นภาษาต่างประเทศตามที่คณะรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐ สถานทูตของรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศร้องขอ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกู้เงินต่างประเทศและการออกพันธบัตร เป็นต้น

     กองกฎหมายต่างประเทศภายใต้การนำของผู้อำนวยการ (นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้จัดทำรายงานการตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมายไทยกับพันธกรณีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำเร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน (Law for ASEAN) ตลอดจนรับผิดชอบจัดทำข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อบริการข้อมูลให้แก่ประชาชน

แนะนำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

     สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นส่วนราชการในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ โดยมีหน้าที่หลักเป็นการพิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ตลอดจนให้ความเห็นหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศร้องขอ

© 2017 Office of the Council of State.