BANNER

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนList of Instruments

ลำดับที่ รายชื่อความตกลง เงื่อนไขการมีผลใช้บังคับ สถานะ กฏหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

1

ASEAN Convention on Counter Terrorism

 อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๓๐ วัน หลังจากที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบหนังสือสัตยาบันสารหรือหนังสือให้ความเห็นชอบต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนครบ ๖ ประเทศ

มีผลใช้บังคับ
24 August 2018

วิเคราะห์พันธกรณี

2

สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอาชญากรรมซึ่งกันและกัน

 สนธิสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับกับแต่ละภาคีในวันมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร

มีผลใช้บังคับ
21 May 2018

 วิเคราะห์พันธกรณี    (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

3

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ข้อ ๑๕ - ๓๑)

 อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบลำดับที่ ๖ จากบรรดาภาคีที่ได้มอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบแล้ว

มีผลใช้บังคับ
30 January 2018

วิเคราะห์พันธกรณี ข้อ ๑๕ - ๓๑      (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

4

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ข้อ ๑ - ๑๔)

 อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบลำดับที่ ๖ จากบรรดาภาคีที่ได้มอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบแล้ว

มีผลใช้บังคับ
29 January 2018

วิเคราะห์พันธกรณี  ข้อ ๑ - ๑๔     (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

5

ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน

 This Agreement shall enter into force on the date of signature of all the ASEAN Member Countries and shall remain in force until it is terminated by the decision of the ASEAN Foreign Ministers.

มีผลใช้บังคับ
29 September 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

6

พิธีสารที่ ๓ เพื่อแก้ไขสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 พิธีสารแก้ไขจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อมีประเทศสมาชิกมอบหนังสือสัตยาบันสาร

มีผลใช้บังคับ
06 September 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

7

พิธีสารที่ ๑ เพื่อแก้ไขสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 พิธีสารฉบับนี้ต้องมีให้สัตยาบันเพื่อให้มีผลบังคับใช้ โดยพิธีสารจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสุดท้ายยื่นสัตยาบันสาร

มีผลใช้บังคับ
06 September 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

8

พิธีสารที่ ๒ เพื่อแก้ไขสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 พิธีสารแก้ไขต้องมีการให้สัตยาบันและจะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่หนังสือให้สัตยาบันของประเทศภาคีได้มอบครบ

มีผลใช้บังคับ
06 September 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

9

พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ฉบับที่ ๑

 พิธีสารมีผลใช้บังคับเมื่อลงนาม

มีผลใช้บังคับ
06 September 2016

-

10

พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ฉบับที่ ๒

 พิธีสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

มีผลใช้บังคับ
06 September 2016

-

11

พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ฉบับที่ ๓

 พิธีสารมีผลใช้บังคับในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

มีผลใช้บังคับ
06 September 2016

-

12

พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนฉบับที่ ๔

 พิธีสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

มีผลใช้บังคับ
06 September 2016

-

13

พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งสำนักเลขาธิการอาเซ๊ยน ฉบับที่ ๕

 พิธีสารมีผลใช้บังคับเมื่อลงนาม

มีผลใช้บังคับ
06 September 2016

-

14

ปฏิญญาอาเซียน

 ปฏิญญามีผลบังคับใช้เมื่อลงนาม

ไม่มีผลใช้บังคับ

-

15

ความตกลงระหว่างรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียกับชาติสมาชิกอาเซียนในการก่อตั้งองค์กรสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย และความตกลงเรื่องสิทธิพิเศษและความคุ้มกันให้กับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

 ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ได้มีหนังสือแจ้งต่อเลขาธิการอาเซียนจากประเทศผู้รับถึงการดำเนินกระบวนการภายในประเทศเสร็จสิ้น

มีผลใช้บังคับ
25 August 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

16

พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท

 พิธีสารจะมีผลใช้บังคับหลังจากวันที่มีการส่งภาคยนุวัติสารต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนครบ ๑๐ ประเทศสมาชิก

มีผลใช้บังคับ
25 August 2016

-

17

ตราสารว่าด้วยการผนวกกฎระเบียบว่าด้วยการเสนอข้อพิพาทที่ มิอาจระงับได้ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเขากับพิธีสาร

 พิธีสารมีผลบังคับนับตั้งแต่ลงนาม

มีผลใช้บังคับ
25 August 2016

-

18

กฎบัตรอาเซียน

 กฎบัตรนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่สามสิบต่อจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับที่สิบแก่เลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
25 August 2016

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

19

ความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ความตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อผ่านไปแล้ว ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีส่งมอบสัตยาบันสารของประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
25 August 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

20

พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุงว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน

 พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุงว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
02 October 2015

วิเคราะห์พันธกรณี

21

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 ไม่มีเงื่อนไข

มีผลใช้บังคับ
09 November 2012

วิเคราะห์พันธกรณี

22

ตราสารผนวกกฎสำหรับการเสนอเรื่องการไม่ปฏิบัติตามให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสินเข้ากับพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท

 ตราสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงนาม

มีผลใช้บังคับ
02 April 2012

วิเคราะห์พันธกรณี

23

บันทึกความเข้าใจฉบับทบทวนว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน

 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะบังคับใช้เมื่อมีการมอบสัตยาบันสารหรือเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของประเทศผู้ลงนามที่ให้ไว้กับเลขาธิการอาเซียน

มีผลใช้บังคับ
28 April 2007

วิเคราะห์พันธกรณี

24

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา

 ข้อตกลงนี้ต้องได้รับสัตยาบันหรืออนุมัติโดยประเทศสมาชิกทั้งหมดตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศของตน

มีผลใช้บังคับ
25 July 2006

วิเคราะห์พันธกรณี

25

ความตกลงระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนและรัฐบาลสาธารณอินโดนีเซียว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการรักษาอาคารสถานที่พักอาศัยของเลขาธิการอาเซียน

 ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้วันที่ลงนาม

มีผลใช้บังคับ
25 March 1996

วิเคราะห์พันธกรณี

26

สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2519

มีผลใช้บังคับ
21 June 1976

วิเคราะห์พันธกรณี

27

ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน

 การมีผลบังคับใช้ความตกลงนี้ขึ้นอยู่กับการให้สัตยาบันสารของประเทศภาคี

มีผลใช้บังคับ
21 May 1976

วิเคราะห์พันธกรณี

28

พิธีสารเพื่อแก้ไขบันทึกความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนอาเซียน

 พิธีสารมีผลใช้บังคับเมื่อลงนาม

ไม่มีผลใช้บังคับ

-

29

ความตกลงระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนกับประเทศอินโดนีเซียว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการบำรุงรักษาอาคารสถานที่อยู่อาศัยของเลขาธิการอาเซียน

 ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงนาม

ไม่มีผลใช้บังคับ

-

© 2017 Office of the Council of State.