BANNER

กฎหมายการย้ายถิ่นฐานของผู้มีทักษะความสามารถของเยอรมนี (The Skilled Immigration Act)


 กฎหมายน่ารู้      31 Aug 2023

  


กฎหมายการย้ายถิ่นฐานของผู้มีทักษะความสามารถของเยอรมนี (The Skilled Immigration Act) เป็นกฎหมายใหม่ที่ช่วยขยายโอกาสสำหรับการเข้ามาทำงานในเยอรมนี ในปัจจุบัน เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับแรงงานฝีมือที่มีการฝึกอบรมวิชาชีพและไม่ใช่การฝึกอบรมเชิงวิชาการจากประเทศนอกสหภาพยุโรปที่จะย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเยอรมนี

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายการย้ายถิ่นฐานของผู้มีทักษะความสามารถของเยอรมนี (The Skilled Immigration Act)

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.