BANNER

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารและสารอันตราย (Ensuring Safe and Toxic-Free Foods Act) ของสหรัฐอเมริกา


 กฎหมายน่ารู้      30 Nov 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารและสารอันตราย (Ensuring Safe and Toxic-Free Foods Act)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยของอาหารที่สำคัญและปกป้องชาวอเมริกันและครอบครัวจากสารเคมีและสารที่เป็นอันตราย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่  กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารและสารอันตราย (Ensuring Safe and Toxic-Free Foods Act) ของสหรัฐอเมริกา
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.