BANNER

พระราชบัญญัติยาและเครื่องสำอาง (Drugs and Cosmetics Act) ของประเทศอินเดีย


 กฎหมายน่ารู้      01 Feb 2024

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงพระราชบัญญัติยาและเครื่องสำอาง (Drugs and Cosmetics Act) ของประเทศอินเดียซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพของเครื่องสำอางและยา โดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสำอางและยาโดยเฉพาะ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ พระราชบัญญัติยาและเครื่องสำอาง (Drugs and Cosmetics Act) ของประเทศอินเดีย
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.