BANNER

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๒)


 กฎหมายน่ารู้      31 Jul 2023

  


ทุกประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีกฎระเบียบเรื่องบุคคลที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (franchise) ในการเลือกตั้งนั้นปกติขึ้นอยู่กับสัญชาติ อายุ และที่อยู่อาศัย มาตรา ๒ กำหนดความหมายของสิทธิในการลงคะแนนเสียงและบุคคลที่รับผิดชอบสำหรับบทกฎหมายสำหรับสิทธิในการลงคะแนนเสียง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากฎระเบียบเกี่ยวกับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร ได้มีความหลากหลายกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๒)

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.