BANNER

กฎหมายว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำ (Clean Water Act: CWA) ของสหรัฐอเมริกา


 กฎหมายน่ารู้      10 Oct 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงพระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางน้ำของรัฐบาลกลางปี ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ซึ่งเป็นกฎหมายหลักฉบับแรกของสหรัฐเพื่อจัดการกับมลพิษทางน้ำ โดยการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนและความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำนำไปสู่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) กฎหมายดังกล่าวจึงกลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อ Clean Water Act (CWA)

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำ (Clean Water Act: CWA) ของสหรัฐอเมริกา
*
บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.