BANNER

กฎหมายการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ (Disability Discrimination Act: DDA) ของประเทศไอร์แลนด์เหนือ


 กฎหมายน่ารู้      03 Jan 2024

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ (Disability Discrimination Act: DDA) ของประเทศไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิของคนพิการในสถานที่ทำงานและมีผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจ เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน และกำหนดให้การเลือกปฏิบัติเนื่องจากความทุพพลภาพของคนพิการถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ (Disability Discrimination Act: DDA) ของประเทศไอร์แลนด์เหนือ

© 2017 Office of the Council of State.