BANNER

กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณสื่อสังคม) ค.ศ. ๒๐๒๑ (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) ในประเทศอินเดีย


 กฎหมายน่ารู้      26 Dec 2022

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณสื่อสังคม) ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ( (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) ของประเทศอินเดีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มสื่อสังคมและป้องกันการใช้สื่อสังคมในทางที่ผิด
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณสื่อสังคม) ค.ศ. ๒๐๒๑ (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) ในประเทศอินเดีย
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.