BANNER

Why we need a Declaration of Global Digital Human Rights


 กฎหมายน่ารู้      30 Nov 2020

  


เป็นเวลาหลายทศวรรษที่สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันเป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  บทความนี้ ขอชวนทุกท่านคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประชาคมโลกจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ยุติธรรม ยืดหยุ่น สอดคล้อง และพัฒนาให้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมี Function ที่สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>  Why we need a Declaration of Global Digital Human Rights

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)

© 2017 Office of the Council of State.