BANNER

สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักโทษในสหราชอาณาจักร


 กฎหมายน่ารู้      17 Feb 2023

  บทความฉบับนี้มุ่งอธิบายในเรื่องการตีความทางกฎหมายจากคำพิพากษาของศาล ECtHR และการอภิปรายของรัฐสภาเกี่ยวกับสิทธิของนักโทษในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมถึงกฎหมายที่กำหนดให้นักโทษบางกลุ่มได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นของสกอตแลนด์

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักโทษในสหราชอาณาจักร


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.