BANNER

พระราชบัญญัติการดูแลผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลีย (Aged Care Act 1997)


 กฎหมายน่ารู้      19 Oct 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงพระราชบัญญัติการดูแลผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลีย (Aged Care Act 1997) ซึ่งได้กำหนดกรอบทางกฎหมายสำหรับการให้เงินสนับสนุนและกฎระเบียบในการดูแลผู้สูงอายุโดยรัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินสนับสนุนบริการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุในประเภทต่าง ๆ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ พระราชบัญญัติการดูแลผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลีย (Aged Care Act 1997)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.