BANNER

ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศ จากศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัลของต่างประเทศ (Center for Countering Digital Hate)


 กฎหมายน่ารู้      31 May 2022

  


บทความนี้ ขอนำเสนอข้อเสนอแนะของหน่วยงานของต่างประเทศในการกำกับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ในเรื่องการป้องกันการคุกคามทางเพศที่ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาต่อผู้ใช้งานออนไลน์และเกิดผลร้ายต่อภาพรวมของสังคม
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศ จากศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัล (Center for Countering Digital Hate)


* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.