BANNER

ร่างกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย (สัญลักษณ์ต้องห้ามที่แสดงความเกลียดชังและมาตรการอื่น ๆ) ค.ศ. ๒๐๒๓ ของออสเตรเลีย


 กฎหมายน่ารู้      16 Feb 2024

  


ร่างกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย (สัญลักษณ์ต้องห้ามที่แสดงความเกลียดชังและมาตรการอื่น ๆ) ค.ศ.๒๐๒๓ (Counter-Terrorism Legislation Amendment (Prohibited Hate Symbols and Other Measures) Bill 2023 ของออสเตรเลีย ได้เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐ โดยเสนอบทบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นพฤติกรรมของกลุ่มหัวรุนแรงหรือผู้ก่อการร้าย และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับความผิดของกลุ่มหัวรุนแรงหรือผู้ก่อการร้าย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย (สัญลักษณ์ต้องห้ามที่แสดงความเกลียดชังและมาตรการอื่น ๆ) ค.ศ. ๒๐๒๓ ของออสเตรเลีย

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


 

© 2017 Office of the Council of State.