BANNER

ร่างกฎหมาย Animals (Low-Welfare Activities Abroad) ของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ


 กฎหมายน่ารู้      03 May 2023

  


ร่างกฎหมายนี้บัญญัติห้ามการขายและการเสนอการขาย ตลอดจนการโฆษณากิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ที่มีสวัสดิภาพในระดับต่ำที่จัดขึ้นในต่างประเทศ โดยห้ามกระทำการในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือซึ่งกิจกรรมต้องห้ามเหล่านี้ครอบคลุมถึงคำจำกัดความที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรแต่ละแห่งซึ่งระบุไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และครอบคลุมถึงการกระทำที่ถือเป็นความผิดภายใต้กฎหมาย the Animal Welfare Act 2006 ในอังกฤษและเวลส์ กับกฎหมาย Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 2011

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมาย Animals (Low-Welfare Activities Abroad) ของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

 

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.