BANNER

อายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญาของอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์


 กฎหมายน่ารู้      08 Dec 2022

  


ความรับผิดทางอาญา (criminal responsibility) ถ้ามองในแง่ของความหมายจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดว่าบุคคลจะมีความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและรับโทษในทางอาญาได้หรือไม่ โดยศาลจะพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมกับการกระทำนั้น ในเรื่องอายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญา (the age of criminal responsibility: ACR) กฎหมายกำหนดให้บุคคลต้องรับโทษในทางอาญา เมื่อมีหลักฐานเพียงพอว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำที่ได้กระทำลงไปตามกฎหมายอาญา

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ 
 อายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญาของอังกฤษ เวลส์ เเละสกอตเเลนด์

* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร

อายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญา(เเก้ข้อเสนอะเเนะที่ออกตาม CRC).pdf

DOWNLOADS

© 2017 Office of the Council of State.