BANNER

Fire and rehire tactics ของสหราชอาณาจักร


 กฎหมายน่ารู้      06 Jan 2023

  


ในทางปฏิบัตินั้น “fire and rehire” หรือเรียกอีกอย่างว่า “dismissal and re-engagement”เกิดขึ้นเมื่อนายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้าง ซึ่งได้มีการเสนอแก่ลูกจ้างที่จะกลับมาจ้างงานใหม่อีกครั้งในเงื่อนไขข้อตกลงใหม่ โดยภายใต้ข้อตกลงใหม่นั้นก็มักจะเป็นการให้ประโยชน์แก่นายจ้างมากกว่าลูกจ้าง เทคนิคนี้มักมีการนำมาใช้ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ภายใต้สัญญาฉบับเดิมได้ ในการที่นายจ้างทำการเลิกจ้าง และกลับมาทำสัญญาจ้างใหม่อีกครั้งไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ Fire and rehire tactics ของสหราชอาณาจักร


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.