BANNER

พระราชบัญญัติความปลอดภัยของก๊าซแรงดันสูง (High Pressure Gas Safety Act) ของประเทศญี่ปุ่น


 กฎหมายน่ารู้      01 Feb 2024

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงพระราชบัญญัติความปลอดภัยของก๊าซแรงดันสูง (High Pressure Gas Safety Act) ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการก๊าซแรงดันสูง โดยกำหนดให้มีการควบคุมควบคุมการผลิต การจัดเก็บ และการจำหน่ายอย่างเข้มงวด

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัยของก๊าซแรงดันสูง (High Pressure Gas Safety Act) ของประเทศญี่ปุ่น

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.