BANNER

ร่างกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกลาโหม (การรักษาความลับทางการทหารของออสเตรเลีย) ค.ศ. ๒๐๒๓


 กฎหมายน่ารู้      16 Feb 2024

  


วัตถุประสงค์หลักของร่างกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกลาโหม (การรักษาความลับทางการทหารของออสเตรเลีย) ค.ศ. ๒๐๒๓ (the Defence Amendment (Safeguarding Australia’s Military Secrets Bill 2023) คือการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกลาโหม ค.ศ. ๑๙๐๓ (the Defence Act 1903: TDA) เพื่อป้องกันไม่ให้อดีตข้าราชการกลาโหม (Defence staff members) รวมถึงสมาชิกกองกำลังป้องกันประเทศออสเตรเลีย (Australian Defence Force: ADF) ไปทำงานที่มีการให้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนแก่กองทัพ รัฐบาล หน่วยงานรัฐของต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกลาโหม (การรักษาความลับทางการทหารของออสเตรเลีย) ค.ศ. ๒๐๒๓

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.