BANNER

มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการ “การแพทย์ทางไกล” (Telemedicine)


 กฎหมายน่ารู้      20 Dec 2022

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในการกำกับดูแลการให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจัดการปัญหาการเข้ารับบริการด้านสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่เริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ จนถึงปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการ “การแพทย์ทางไกล” (Telemedicine)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ดาวน์โหลดเอกสาร

บทความอายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญาของสหราชอาณาจักร(final version).pdf

DOWNLOADS

© 2017 Office of the Council of State.