BANNER

กฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอาร์เจนติน่า


 กฎหมายน่ารู้      31 Dec 2023

  


สัญญาร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)
มีความแตกต่างกับสัญญาทางปกครองทั่วไปภายใต้กฎหมายของอาร์เจนติน่า เพราะเมื่อเทียบกันแล้วสัญญา PPP มีการสร้างความเท่าเทียมกันมากกว่าระหว่าง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  นอกจากนี้ สัญญา PPP ได้มีการจัดหาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้น ในการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา รวมถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่กว้างมากและกลไกการระงับข้อพิพาทที่มีความหลากหลายมากขึ้น


ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอาร์เจนติน่า

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.