BANNER

นโยบายในการกำจัดขยะพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา (Latin America)


 กฎหมายน่ารู้      26 Dec 2022

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงนโยบายต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาในการจัดการขยะพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากปริมาณขยะพลาสติกหลายล้านตันที่ถูกทิ้งลงมหาสมุทรทุกปีก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ นโยบายในการกำจัดขยะพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา (Latin America)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.