BANNER

ร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสิงคโปร์ (The Children and Young Persons Act: CYPA)


 กฎหมายน่ารู้      30 Jun 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสิงคโปร์ (The Children and Young Persons Act: CYPA) ซึ่งอนุญาตให้กระทรวงพัฒนาสังคมและสถาบันครอบครัว (Ministry of Social and Family Development: MSF) ของสิงคโปร์สามารถเข้าแทรกแซงเพื่อให้การคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือที่จำเป็นต่อเด็กอายุต่ำกว่า ๑๖ ปีที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง ซึ่งร่างกฎหมาย CYPA พยายามที่จะขยายขอบเขตการคุ้มครองดังกล่าวไปยังเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสิงคโปร์ (The Children and Young Persons Act CYPA)

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.