BANNER

กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากร (Resource Conservation and Recovery Act: RCRA) ของสหรัฐอเมริกา


 กฎหมายน่ารู้      31 Jul 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากร (Resource Conservation and Recovery Act: RCRA) ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่วางหลักการในการจัดการของเสีย ทั้งของเสียทั่วไป และขยะอันตราย โดยใช้หลักการ cradle-to-grave waste management เพื่อติดตามขยะอันตรายอย่างครบวงจร

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากร (Resource Conservation and Recovery Act: RCRA) ของสหรัฐอเมริกา
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.