BANNER

กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในสหราชอาณาจักร (The Abortion Act 1967)


 กฎหมายน่ารู้      30 Apr 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในสหราชอาณาจักร (The Abortion Act 1967) ซึ่งอนุญาตให้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวถือเป็นเป็นก้าวสำคัญสำหรับสิทธิเสรีภาพของสตรีในสหราชอาณาจักร

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในสหราชอาณาจักร (The Abortion Act 1967)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.