BANNER

กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Act 2022) แห่งสหราชอาณาจักร


 กฎหมายน่ารู้      28 Feb 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Act 2022) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งกฎหมายนี้มีการรวบรวมและนำหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงพระราชบัญญัติความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire Safety Act 2021) เข้ามาปรับปรุงพัฒนาให้กฎหมายมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคารจะทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจถึงความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและปรับเปลี่ยนแนวทางในการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมดูแลอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Act 2022) แห่งสหราชอาณาจักร

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.