BANNER

พระราชบัญญัติการไร้ที่อยู่อาศัย ค.ศ. ๒๐๐๒ (Homelessness Act 2002) ของประเทศอังกฤษ


 กฎหมายน่ารู้      19 Oct 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงพระราชบัญญัติการไร้ที่อยู่อาศัย ค.ศ. ๒๐๐๒ (Homelessness Act 2002) ของประเทศอังกฤษซึ่งนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยภายในประเทศอังกฤษและเป็นกฎหมายสำคัญที่ออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดสรรที่พักอาศัยของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ พระราชบัญญัติการไร้ที่อยู่อาศัย ค.ศ. ๒๐๐๒ (Homelessness Act 2002) ของประเทศอังกฤษ
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.