BANNER

กฎหมาย Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act of 2021 (FASTER) ของสหรัฐอเมริกา


 กฎหมายน่ารู้      10 Oct 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎระเบียบ Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act of 2021 หรือที่เรียกว่า FASTER Act โดยมีการแก้ไขรายการสารก่อภูมิแพ้ที่ต้องแสดงบนฉลากกำหนดให้งา (sesame) อยู่ในรายการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเป็นลำดับที่ ๙ ภายใต้กฎระเบียบการแสดงฉลากอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ (Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004) ซึ่งเดิมมีอยู่ ๘ ชนิด โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยทั่วไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมาย Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act of 2021 (FASTER) ของสหรัฐอเมริกา
*
บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.