BANNER

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปศุสัตว์ของประเทศนิวซีแลนด์


 กฎหมายน่ารู้      14 Nov 2022

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศนิวซีแลนด์อันก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา ซึ่งทำให้รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเสนอแผนการจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปศุสัตว์ในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปศุสัตว์ของประเทศนิวซีแลนด์
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.