BANNER

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Public Service Act เรื่องการถือครองกิจการของชาวต่างชาติของประเทศฟิลิปปินส์


 กฎหมายน่ารู้      28 Apr 2022

  


ประเทศฟิลิปปินส์มีความตื่นตัวในการผลักดันกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย Republic Act 11659 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Public Service Act โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการถือครองกิจการภายในประเทศของชาวต่างชาติ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Public Service Act เรื่องการถือครองกิจการของชาวต่างชาติของประเทศฟิลิปปินส์

 ​* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.