BANNER

อุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งแวดล้อม และสังคม กรณีตัวอย่างร่างกฎหมายว่าด้วยความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมแฟชั่นของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ ๒)


 กฎหมายน่ารู้      27 Feb 2022

  


ในตอนที่ ๑ ผู้เขียนได้กล่าวถึงความท้าทายของกระแส Fast Fashion ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว ตอนที่ ๒ นี้ ขอนำเสนอร่างกฎหมายที่น่าสนใจของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลและกำหนดกฎระเบียบด้านความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยตรง
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> Fast Fashion 2

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)

© 2017 Office of the Council of State.