BANNER

ร่างกฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (การส่งออกปศุสัตว์) (Animal Welfare (Livestock Exports) Bill 2023-24) ของบริเตนใหญ่


 กฎหมายน่ารู้      31 Jan 2024

  


ร่างกฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (การส่งออกปศุสัตว์) (Animal Welfare (Livestock Exports) Bill 2023-24) ของบริเตนใหญ่ ซึ่งบัญญัติห้ามการส่งออกปศุสัตว์จากบริเตนใหญ่ไปนอกเกาะบริเตนใหญ่เพื่อฆ่าเป็นอาหาร ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ และได้มีการพิจารณาในวาระที่สองเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๓

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (การส่งออกปศุสัตว์) (Animal Welfare (Livestock Exports) Bill 2023-24) ของบริเตนใหญ่

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.