BANNER

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ (Smoking (Prohibition in Certain Places) Act 1992) ของประเทศสิงคโปร์


 กฎหมายน่ารู้      30 Nov 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จากผลกระทบที่เป็นอันตรายของควันบุหรี่มือสอง กล่าวคือควันที่ผู้สูบคนนั้นพ่นลมหายใจออกมา

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ (Smoking (Prohibition in Certain Places) Act 1992) ของประเทศสิงคโปร์

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.