BANNER

การแพร่ระบาดของ COVID - 19 กับการใช้พื้นที่สาธารณะและความเป็นเมือง


 กฎหมายน่ารู้      30 Mar 2021

  


การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัญหาที่ท้าทายการดำเนินงานของหลายภาคส่วน และทำให้เห็นถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองในหลาย ๆ ด้าน โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) ได้ให้ข้อเสนอแนะประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะและเมืองของภาครัฐในการรับมือ การเตรียมความพร้อมกับการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันที่สามารถนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยได้ โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังที่กล่าวถึงในบทความนี้ >>> การแพร่ระบาดของ COVID - 19 กับการใช้พื้นที่สาธารณะและความเป็นเมือง

© 2017 Office of the Council of State.