BANNER

บทความ

ดูทั้งหมดมาตรการควบคุมการใช้ Electric Scooters ของสิงคโปร์


พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติงานจากที่บ้านของประเทศฟิลิปปินส์


ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ของประเทศสิงคโปร์


ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ของประเทศกัมพูชา

ข่าวสาร

ดูทั้งหมดอาเซียนและจีนยกระดับความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙


รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกระชับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙


ถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับสูงอาเซียน – สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความร่วมมือในการรับมือ กับการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙


การประชุมคณะประสานงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน ครั้งที่ ๑๕

กิจกรรม

ดูทั้งหมดการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เรื่อง แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การกำจัดขยะ และการจัดวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


สรุปผลการประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การกำจัดขยะและการจัดวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

งานวิจัย

ดูทั้งหมดรายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนาม (ด้านเศรษฐกิจ)


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ (ด้านเศรษฐกิจ)

© 2017 Office of the Council of State. Thailand Web Stat Truehits.net จำนวนผู้เข้าชม web counter free ครั้ง <