BANNER

บทความ

ดูทั้งหมด                                     บทความนี้เป็นการศึกษาความเป็นมาและสาระสำคัญของสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation: AIPR) ซึ่งเป็นองคภาวะหนึ่งของอาเซียนที่จะมีบทบาทสำคัญด้านสันติภาพและความสมานฉันท์ภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)เนื่องจากเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่งได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหารแล้ว การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  ซึ่งกันและกัน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกโดยสันติและปรองดองกัน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ที่จะทำให้อาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-security Community Blueprint: APSC) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


                         แม้อาเซียนมีความพยายามที่จะสร้างกลไกเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว แต่อาเซียนยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทที่ไม่มีความชัดเจนในการจัดการปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาค เห็นได้จากบทบาทในการจัดการสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิในภูมิภาค อาเซียนยังคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ และความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอปัญหาในการสร้างขีดความสามารถของอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ โดยจะเป็นการนำเสนอถึงกลไกที่อาเซียนใช้เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยในเชิงลึกต่อไป

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด                          โครงการวันปลอดการใช้รถของอาเซียน (ASEAN Car Free Day: CFD) มีการเปิดตัวขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้การนำของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอินโดนีเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยจะเป็นการเปิดพื้นที่พิเศษหรือถนนซึ่งจะไม่มีการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ประชากรในอาเซียนได้ทำกิจกรรมทางกายและกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเป็นการนำของชุมชน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในอาเซียน

กิจกรรม

ดูทั้งหมดเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้เดินทางไปประชุม เชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกากับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน

งานวิจัย

ดูทั้งหมด


ความตกลง

ดูทั้งหมด

ASEAN Political-Security Community
ASEAN Political-Security Community(APSC)
ASEAN Economic Community
ASEAN Economic Community (AEC)
ASEAN Socio-Cultural Community
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
ASEAN PLUS
ASEAN PLUS

© 2017 Office of the Council of State. Thailand Web Stat Truehits.net จำนวนผู้เข้าชม contador de acesso ครั้ง