BANNER

บทความ

ดูทั้งหมดรายงานการค้นคว้าทางวิชาการด้านกฎหมาย เรื่อง แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)


รายงานการค้นคว้าทางวิชาการด้านกฎหมาย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ


รายงานการค้นคว้าทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีเสมือนจริง


รายงานการค้นคว้าทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจสีเขียว

ข่าวสาร

ดูทั้งหมดคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รับรองให้ “สิ่งแวดล้อมสะอาด” เป็น “สิทธิมนุษยชนสากล”


สภานิติบัญญัติรัฐฟลอริดาเห็นชอบกฎหมายจำกัดการอภิปรายหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน


เอเปคผลักดันการบูรณาการระดับภูมิภาค การเชื่อมโยง และความยั่งยืน


เกาะติดการประชุม APEC 2022

กิจกรรม

ดูทั้งหมดสรุปผลการประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การกำจัดขยะและการจัดวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย


การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เรื่อง นโยบาย กฎหมาย และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ และบริการทางการแพทย์

งานวิจัย

ดูทั้งหมดรายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนาม (ด้านเศรษฐกิจ)


รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ (ด้านเศรษฐกิจ)

© 2017 Office of the Council of State.