BANNER

รายงานการค้นคว้าทางวิชาการด้านกฎหมาย เรื่อง แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)


 บทความวิชาการ      02 Nov 2021

  


รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีความมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั้งสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency (CBDC)) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของไทยและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล รวมทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่องค์กร ภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจเรื่องดังกล่าวได้ต่อไป  

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานการศึกษาฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
 

© 2017 Office of the Council of State.