BANNER

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมาย เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สถาบัน Civil Service College (CSC) ประเทศสิงคโปร์


 กิจกรรม      22 Apr 2024

  


ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมาย เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สถาบัน Civil Service College (CSC) ประเทศสิงคโปร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

DOWNLOADS

© 2017 Office of the Council of State.