BANNER

รายงานการค้นคว้าทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีเสมือนจริง


 บทความวิชาการ      10 Oct 2022

  


รายงานการศึกษาฉบับนี้ นำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเสมือนจริงรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งประโยชน์และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในด้านต่าง ๆ  และมุมมอง ท่าที นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางกฎหมายในการเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีเสมือนจริง อันเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานการศึกษาฉบับเต็มได้ที่นี่ การเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีเสมือนจริง

 

© 2017 Office of the Council of State.