BANNER

ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของอาเซียน


 AEC      09 Sep 2016

  


ข้อตกลงจะมีผลบังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงครอบทุกประเทศ

© 2017 Office of the Council of State.