BANNER


กิจกรรม
การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เรื่อง นโยบาย กฎหมาย และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ และบริการทางการแพทย์

ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “นโยบาย กฎหมาย และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ และบริการทางการแพทย์” 


สรุปผลการประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การกำจัดขยะและการจัดวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

ผลการประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การกำจัดขยะและการจัดวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
อ่านราบงานฉบับเต็มได้ที่ รายงานผลการประชุม


สรุปผลการประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การกำจัดขยะและการจัดวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

ผลการประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การกำจัดขยะและการจัดวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
อ่านราบงานฉบับเต็มได้ที่ รายงานผลการประชุม


การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เรื่อง แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การกำจัดขยะ และการจัดวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เรื่อง แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การกาจัดขยะ และการจัดวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย


โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) (ระยะต่อเนื่อง)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้เดินทางไปประชุม เชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกากับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่น”

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่น”


เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์  (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 


ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง


ประกาศรายละเอียดการประเมินความเหมาะสมเพื่อจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำข้อมูลทางกฎหมาย

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้เดินทางไปประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 


การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗ (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM) ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างในโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย


การประชุม ALA ครั้งที่ ๓๙

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานด้านกฎหมายฝ่ายไทย ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา รองอัยการสูงสุด ผู้พิพากษา อัยการ และผู้แทนหน่วยงานทางกฎหมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association: ALA) ครั้งที่ ๓๙  ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐


งานสัมมนาทางวิชาการและเปิดตัวเว็บไซต์ Law for ASEAN

งานสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลเวบไซต์ Law for ASEAN วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ C ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์ โดย สำนักกฎหมายต่างประเทศ (ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ)


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “การพัฒนาความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ตลอดจนมุมมองต่อความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน”


การประชุมด้านกฎหมายกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๘

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เดินทางไปประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Open Government Partnership, Department of Justice, The Executive Office of the President (EOP) และ FBI Cyber Division เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อประชุมในหัวข้อ (๑) กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (๒) กฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ และ (๓) กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวของทางราชการของสหรัฐอเมริกา 


โครงการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ Ministry of Government Legislation (MOLEG) และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้งานร่างกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานกลางด้านการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับ Ministry of Government Legislation (MOLEG) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่างกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีการจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 


สรุปผลการประชุมด้านกฎหมายและวิชาการกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับหน่วยของประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ มีท่านเลขาธิการฯ เป็นหัวหน้าคณะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๔ คน (นางสาวณัฐภัทร์ฯ นายจิตรพรตฯ นางสาวณัฏฐ์กานต์ฯ และนางวรรธน์มนฯ) ร่วมเดินทาง โดยเข้าประชุมหารือกับหน่วยงานของญี่ปุ่น จำนวน ๓ แห่ง    © 2017 Office of the Council of State.