BANNER

ภาพรวมการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป


 บทความ      01 Mar 2021

  


องค์การสหประชาชาติได้จัดทำดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Development Index: EGDI) เพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิก ๑๙๓ ประเทศและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประเทศ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอภาพรวมดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสะท้อนถึงความแตกต่างและพัฒนาการของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

บทความฉบับเต็ม: ภาพรวมการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป.pdf

© 2017 Office of the Council of State.