BANNER

การสอบสวนโรคผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล TraceTogether : ประสบการณ์จากประเทศสิงคโปร์


 บทความวิชาการ      24 Mar 2021

  


จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสอบสวนโรคและตรวจสอบการสัมผัสเชื้อของบุคคล (a national digital contact tracing (DCT) tool) และเป็นประเทศแรกที่นำแอปพลิเคชันที่ใช้สัญญาณบลูทูธ (bluetooth) เพื่อตรวจจับสัญญาณใกล้เคียงที่เรียกว่า “TraceTogether app” มาใช้ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >> การสอบสวนโรคผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล TraceTogether : ประสบการณ์จากประเทศสิงคโปร์

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)

© 2017 Office of the Council of State.