BANNER

ความร่วมมืออาเซียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา


 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      25 Feb 2019

  


                    ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นเพียงกรอบการดำเนินงานอย่างกว้างให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติ ซึ่งการสร้างความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอภาพรวมของความร่วมมืออาเซียนในด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: ความร่วมมืออาเซียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา.pdf

© 2017 Office of the Council of State.