BANNER

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน สิงคโปร์ - ไทย


 บทความวิชาการ      13 Mar 2023

  


บทความนี้มุ่งนำเสนอถึง มาตรการทางกฎหมายในเรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน สิงคโปร์ – ไทย เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องการเป็นตลาดการเงินอันดับต้น ๆ ของโลกและมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินไว้อย่างชัดเจนและยาวนาน
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน สิงคโปร์ - ไทย
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.